برکه های تثبیت فاضلاب و نقش آن در تصفیه فاضلاب   

یکی ازروشهای تصفیه فاضلاب، برکه‌های تثبیت فاضلاب مي‌باشند. برکه های تثبیت فاضلاب بصورت گودال های خاکی می باشند که فاضلاب خانگی و دیگر فاضلاب برای مدت زیادی در ان نگه داری می شود در این واحد ته نشینی و همچنین تثبیت هردو باهم صورت می گیرد.در برکه های تثبیت فاضلاب فرایند های طبیعی چون نورخورشید،درجه حرارت ، باد و ... نقش اساسی دارد.ازاین برکه ها در مناطقی که زمین ارزان قیمت داشته باشند و یا از لحاظ شرایط آب و هوایی مناسب باشد برای تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی به راحتی می توان از آن بهره جست.برای مثال تصفیه فاضلاب در مناطق سردسیر نسبت به تصفیه فاضلاب در مناطق گرم سیر به زمان زیادی نیاز دارد .از پسات خروجی حاصل از برکه های تثبیت فاضلاب می توان زمین ها کشاورزی را آبیاری نموده یا در سایر مصارف استفاده کرد.

انواع برکه های تثبیت فاضلاببرکه های تثبیت فاضلاب و نقش ان در تصفیه فاضلاب

الف)برکه های هوازی

ب) برکه های بی هوازی

ج)برکه های اختیاری

الف) نقش برکه های هوازی در تصفیه فاضلاب

در این برکه اکسیژن در همه جا وجود داشته و فعالیت بیولوژکی بصورت هوازی صورت می گیرد. برکه ها ی هوازی به سه دسته برکه های هوازی کم بار ، برکه ی هواز ی پربار و برکه های هوازی تکمیلی تقسیم بندی می شود.در برکه نوع اول در این برکه ها اکسیژن گیری از اتمسفر و فتوسنتز جلبک ها دو منبع تولید اکسیژن می باشد.ااکسیژن محلول در لایه های فوقانی در طول روز گاهی مواقع به حد فوق اشباع هم می رسد. این برکه ها عمق آن تا یک ونیم متر می رسد.برکه های هوازی پربار به عنوا ن یک منبع مهم در تولید خورا ک حیوانات می باشد و عمق این گودال ها کمتر از گودال های کم بار می باشد که این عمق کم باعث می شود که نور خورشید به تمام اعماق برسد.یکی از اهداف احداث این برکه تولید جلبک و زدایش مواد غذایی می باشد.برکه های تکمیلی عمق شان در حدود5/1 – 9/0متر می باشد هدف از ایجاد این برکه ها بهبود بخشیدن به کیفیت میکروبی پساب در فرایند تصفیه ثانویه می باشد.اکسیزن موجود دراین برکه ها در تمام طول موجود می باشد.

ب) نقش برکه های بی هوازی در تصفیه فاضلاب

عمق این برکه ها در حدود 2-5 متر می باشد در این برکه ها بدلیل نبود اکسیژن محلول مواد آلی توسط باکتری های بی هوازی تجزیه می شود.زمان نگه دار ی فاضلاب بین 2 تا 5 روز می باشد.در برخی موارد ازاین برکه به عنوان پیش تصفیه برای کاهش آلودگی فاضلاب ها باشدت آلودگی بیشتر است.

ج)نقش برکه های اختیاری در تصفیه فاضلاب

عمق این برکه ها بین یک ونیم تا دو نیم متر می باشد یکی از متداول ترین نوع برکه ها می باشد که در قسمت فوقانی ان شرایط هوازی ودر قسمت تحتانی ان شرایط بی هوازی غالب می باشداین برکه ها به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم بندی می شود. برکه های اولیه که فاضلاب خام را دریافت می کند و برکه های ثانویه فاضلاب ته نشین شده را دریافت می کند .