فرآیند سيستم لجن فعال گردشی(CAAS)

در فرايند CAAS از سه منطقه بافل گذاري شده با نسبت حجمي حدود 20:2:1 استفاده مي شود و مايع مخلوط از منطقه 3 به 1 برگشت داده مي شود . به دليل استفاده از SRT طولاني ، نيتريفيكاسيون نيز اتفاق مي افتد. احياء نيترات علاوه بر دوره هوادهي در بهره برداري با غلظت DO كم به ميزان خيلي زياد در لايه لجن حين دوره ته نشيني و تخليه اتفاق مي افتد. همانند فرايند ICEAS ، فاضلاب ورودي به صورت پيوسته وارد مي شود ، در حاليكه پساب خروجي به صورت منقطع خارج مي شود.