سيستم هوادهي گسترده با سيكل متناوب

اين فرايند در استراليا توسعه يافته است و نوع ديگري از فرايند SBR مي باشد و براي تصفيه فاضلاب هايي با دبي بيش از m³/day500000 مورد استفاده است. پساب ورودي از يك طرف وارد مخزن بافل دار مي شود( يك منطقه واكنش اوليه)، بطوري كه جريان در حين دوره ته نشيني و تخليه ، متلاطم نمي شود. جريان فاضلاب به صورت پيوسته از قسمت باز پايين بافل خارج و وارد منطقه اصلي واكنش مي شود كه حذف BOD5 و نيتريفيكاسيون اتفاق مي افتد. بعد از هوادهي و ته نشيني ، به صورت اتوماتيك ، مايع جدا شده توسط مكانيسم تخليه كنترل شده زماني حذف مي شود. دفع لجن نيز در اين فاز انجام مي گيرد.

تصفیه فاضلاب انسانی