تلفیقی بی هوازی – هوازی

باتوجه به اين مطلب كه فاضلاب صنايع مختلف حاوي مواد مضر شيميايي و سمي فراواني است ، و اين مواد سمي به تنهايي توسط بكتري هاي بي هوازي تجزيه نميشوند و همچنين باكتريهاي هوازي نيز در محيط هاي با بار مواد سمي بالا از پا در مي آيند ، لذا از يك سري روشهاي تركيبي هوازي- بي هوازي استفاده مي نمايند. به ترتيبي كه فاضلاب با بار آلودگي سمي و شيميايي بالا ابتدا توسط باكتري هاي بي هوازي تصفيه مي شوند ، و پس از كاهش بار آلاينده هاي سمي ، اين فاضلاب به باكتري هاي هوازي سپرده مي شود تا كيفيت تصفيه به بالاترين حالت ممكن برسد.