ديسك بيولوژيكي دوار

در اين سيستم از ديسكهايي از جنس پلي استايرن يا پلي اتيلن استفاده مي شود. اين ديسكها روي يك شفت قرار گرفته و در داخل حوضچه حاوي فاضلاب مي چرخند . حدود 35-40 % از ديسك بيولوژيكي دوار هميشه در داخل جريان فاضلاب قرار مي گيرد . قطر ديسكها معمولاً حدود 12 فوت (3.7 متر) و طول آنها 25 فوت( 7.6 متر) مي باشد. هر شفت بايد بتواند سطح تماس حدود 9290 متر مربع ( 100000 فوت مربع) ايجاد نمايد. سطح پلاستيكي مذكور شرايطي را بوجود مي آورند كه ميكروارگانيسم ها قادرند خود را به آن چسبانده و رشد كنند. چرخش ديسكها به كندي صورت گرفته و پس از گذشت چند روز فيلم ميكروبي به ضخامت حدود 2 تا 4 ميليمتر بر روي ديسكها تشكيل مي شود. تصفيه فاضلاب بيشتر توسط اين لايه ثابت بيولوژيكي صورت مي گيرد. ميكروارگانيسم هاي تشكيل شده كه بسته به نوع فاضلاب ممكن است متفاوت باشند ، روي ديسكها بصورت فعال مواد آلي را جذب و تجزيه مي نمايند. چرخش ديسكها سبب تماس اين فيلم ميكروبي با فاضلاب و تصفيه و كاهش مواد آلي و همچنين تماس با هوا مي گردد. ميكروارگانيسم هاي اضافي كه قبلاً رشد كرده و در لايه هاي زيرين قرار گرفته و بي هوازي هستند ، از بين رفته و در اثر گردش ديسكها كنده شده و اين فيلم بيولوژيكي در اثر نيروي ثقل در ته حوضچه ته نشين مي شود. عمل اختلاط در اثر چرخش ديسكها قسمتي از اين فيلم را در مايع به صورت معلق نگه مي دارد تا اينكه همراه با جريان فاضلاب تصفيه شده از سيستم خارج شده و  در نهايت در حوضچه ته نشيني ثانويه رسوب كند. فضاي بين ديسكها محيطي براي پخش فاضلاب و جريان هوا بين ديسكها مي باشد. جرم ميكروبي در اين سيستم ، به طور همزمان روي ديسكها بصورت فيلم و در فاضلاب ، بصورت معلق وجود دارند. زمانيكه سرعت چرخش ديسكها كم است ، جرم ميكروبي موجود و معلق در فاضلاب خيلي ناچيزتر از جرم ميكروبي موجود روي ديسكها است، بطوري كه ميتوان از جرم ميكروبي موجود در بخش معلق در مقابل جرم ميكروبي موجود روي ديسكها صرف نظر كرد. معمولا سيستم RBC شامل 2 تا 4 مرحله است كه به صورت سري به هم مرتبط مي باشند كه اين امر باعث بهبود راندمان حذف مواد آلي و تبديل آمونياك به نيترات خواهد شد.

مزايا و معايب ديسكهاي بيولوژيكي دوار:

مزاياي اين سيستم ها مشابه مزاياي فيلتر چكنده است . در سيستم فيلتر چكنده، فاضلاب از داخل بيومس عبور مي كند در حاليكه در اين سيستم ها اين بيومس است كه از داخل فاضلاب مي گذرد. در نتيجه مراقبت نمودن از خيس شدن به حد كافي ميكروارگانيسم ها بدون توجه به سرعت جريان ورودي در سيستم موجب كاهش و يا عدم نياز به جريان برگشتي مي شود.بعلاوه شدت برخورد بين بيومس و فاضلاب مي تواند با تنظيم سرعت چرخش ديسك ها تغيير نمايد و اين عمل اجازه كنترل ضخامت فيلم ميكروبي را بطور مستقيم مي دهد. همچنين اين تنظيم سرعت چرخش ، سرعت انتقال اكسيژن را نيز تغيير مي دهد و اين امر براي تأمين هوادهي مورد نياز سودمند است. شايد بزرگترين مزيت ديسكهاي بيولوژيكي دوار، كمي قدرت مورد نياز آن مي باشد. چون ديسكها شناور هستند ، اصطكاك ضعيفي را بر شفت حامل خود تحميل مي كنند . به آن تعبير كه بزرگترين انرژي مورد نياز در اين سيستم ها ، غلبه بر نيروي دراگ است كه از طرف مايع بر ديسكها وارد مي شود. در نتيجه انرژي مورد نياز براي راهبري ديسكهاي بيولوژيكي دوار ، درست معادل انرژي مورد نياز راهبري لجن فعال است. در ضمن براي بررسي انرژي مورد نياز هر سيستم بايد كل انرژي مورد نياز مورد بررسي قرار گيرد كه شامل هضم لجن نيز مي باشد. همچون فيلتر چكنده مي توان ادعا كرد كه در اغلب موارد اين سيستم نسبت به شوك دبي بهتر عمل مي كند و يا پاسخ سيستم به حالات سخت بهتر است.

بزرگترين معايب ديسكهاي بيولوژيكي دوار عبارتند از : فقدان ظرفيت ذخيره و فقدان كنترلهاي عملياتي و اينكه انتقال اكسيژن ناشي از چرخش ديسكها براي بارهاي آلودگي زياد محدوديت دارد.