راكتور بی هوازی با بستر لجن متحرک (AMBR)

در این راکتورها ، همانند راکتورهای ABR ، تعدادی از بافلها در مسیر جریان فاضلاب قرار می گیرند که باعث حرکت مداوم رو به بالا و پایین فاضلاب و در نتیجه افزایش تلاطم هیدرولیکی و افزایش تماس بین بیومس و خوراک ورودی می شوند. راکتور بی هوازی با بستر لجن متحرک شبیه راکتور بافلدار بی هوازی است، با این ویژگی که در هر مرحله دارای اختلاط مکانیکی می باشد. راهبری این روش به صورتی است که بدون استفاده از مدیا یا جداساز می توان لجن را در سیستم حفظ کرد. در این روش، جهت فاضلاب ورودی راکتور ، به شکل دوره ای مطابق شکل عوض می شود. به وسیله تغییر جهت فاضلاب ورودی، پد لجن در راکتورهای سری بصورت یکنواخت باقی می ماند.