راكتور ناپيوسته متوالی بی هوازی

امروزه راکتور ASBR ، به عنوان یک فرایند رشد معلق مورد توجه قرار گرفته است. که جداسازی جامدات از مایع و مرحله واکنش در یک محفظه مشابه می باشد. و خیلی شبیه به SBR است . موفقیت راکتور ASBR همانند آنچه در راکتور UASB مشاهده شد، به تشکیل یک لجن گرانوله باته نشینی خوب بستگی دارد.

بهره برداری از راکتور ASBR شامل چهار مرحله است:

تغذیه

واکنش

ته نشینی

تخلیه/خروج پساب

در حین واکنش ، اختلاط مناسب به مدت چند دقیقه در هر ساعت انجام می شود تا توزیع یکنواخت جامدات و مواد آلی فراهم شود.

امکان انجام فرایند در راکتورهای آزمایشگاهی در دمای 25-5 درجه سانتی گراد برای تصفیه مواد آلی مصنوعی شیر خشک غیر چرب با میزان COD ورودی mg/L 600 به اثبات رسیده است.

بارگذاری آلی فرایند به وسیله انتخاب زمان ماند هیدرولیکی بین 6 تا 24 ساعت تغییر داده شده بود. در دمای 25 دجه سانتی گراد و بار آلی حجمی KgCOD/m³.day 1.2-2.4 ، حذف 92 تا 98 درصدCOD بدست آمد. حذف COD در دمای 5 درجه برای بارگذاری COD از KgCOD/m³.day0.9 -2.4 به ترتیب بین 75-85 درصد بود. یک مشخصه مهم راکتور ASBR ، سرعت ته نشینی لجن در حین دوره ته نشینی قبل از تخلیه پساب می باشد. زمان ته نشینی مورد استفاده تقریبا 30 دقیقه است . سرعت تولید گاز و حذف مواد آلی ، دقیقا قبل از ته نشینی و در پایان دوره واکنش ، کمتر می باشد و شرایط بهتری را برای ته نشینی جامدات فراهم میکند. بعد از زمان مناسب بهره برداری ، یک لجن متراکم گرانوله توسعه پیدا میکند که مقدار جداسازی جامدات از گاز را بهبود می بخشد. در این فرایند ، SRT در مقدار زمان ماند هیدرولیکی بین 6-24 ساعت به ترتیب 50-200 روز است.