فرآیند فيزيكو شيميايي - تصفیه فاضلاب صنعتی

در اين روشها از عملكرد توآم فرايندهاي فيزيكي و فرايندهاي شيميايي استفاده مي شود.در اين موارد براي حذف برخي آلاينده ها مانند فلزات سنگين ، مقدار معيني مواد شيميايي به فاضلاب تزريق ميكنند كه اين مواد شيميايي سبب تشكيل رسوبات اين فلزات سنگين در داخل فاضلاب مي گردد. سپس با فرايندهاي فيزيكي مانند ته نشيني ، اين رسوبات را در كف حوضچه ، ته نشين كرده و با استفاده از فرايند فيلتراسيون ، اين رسوبات را از فاضلاب جدا ميكنند. از اين فرايندها معمولادر صنايع نساجي و فراورده هاي فلزي استفاده ميشود