فرایند فيزيكو شيميايی - تصفیه فاضلاب صنعتی

در اين روشها از عملكرد توام فرآيندهای فيزيكی و فرآيندهای شيميايی استفاده مي شود. در اين موارد برای حذف برخی آلاينده ها مانند فلزات سنگين، مقدار معينی مواد شيميايی به فاضلاب تزريق می كنند كه اين مواد شيميايی سبب تشكيل رسوبات اين فلزات سنگين در داخل فاضلاب می گردد. سپس با فرآيندهای فيزيكي مانند ته نشينی، اين رسوبات را در كف حوضچه، ته نشين كرده و با استفاده از فرآيند فيلتراسيون، اين رسوبات را از فاضلاب جدا می كنند. از اين فرآيندها معمولا در صنايع نساجی و فرآورده های فلزی استفاده می شود.