فرآیند لجن فعال با هوادهی گسترده

فرآیند تصفیه در این روش مطابق فرآیند لجن فعال است با این تفاوت که به منظور کاهش حجم لجن تولیدی ، اصلاحاتی در روش تصفیه صورت گرفته است. این اصلاحات شامل افزایش زمان ماند هیدرولیکی و عمر لجن می باشد. این تغییرات سبب كاهش حجم لجن دفعی و افزايش مقاومت سیستم نسبت به تغييرات و شوكهاي آلي ناشي از ورود حجم بيشتر فاضلاب ورودی شده است .

درمورد فرايند تصفيه فاضلاب به روش لجن فعال هوادهي گسترده مي توان گفت:

رأكتور اين فرايند از نوع جريان پيستوني مي باشد.

زمان ماند جامدات در اين روش بين 40-20 روز است.

نسبت F/M در آن بين ( kg BOD5/kg MLVSS.d ) 0.1-0.04 مي باشد.

مقادير بارگذاري حجمي در اين روش kg BOD5/ m³.d ) ) 0.3-0.1 است.

غلظت MLSS در اين فرايند( mg/l) 5000-2000 مي باشد.

زمان ماند هيدروليكي در اين فرايند حدود 20-30 ساعت متغير است.

ميزان بازگشت لجن در اين فرايند بين 50-150 درصد مي باشد.

از جمله مزيت های فرآيند لجن فعال هوادهی گسترده می توان به موارد زير اشاره كرد:

حجم لجن در این روش بسیار کمتر از روش لجن فعال است.

لجن دفعی به طور كامل تثبیت مي شود و نیازي به هضم لجن نيست.

راندمان اين سيستم در تصفيه فاضلاب بسيار بالا می باشد.

این سیستم در مقابل شوكهای آلی وارده به سيستم ناشي از ورود حجم بسيار زيادي از فاضلاب و يا فاضلاب حاوی آلاينده های آلی بيش از حد معمول، بسيار مقاوم است.

اين روش برای فاضلاب هايی كه حاوی مقادير معمولی مواد سمي و شيميايی باشد بسيار موثر می باشد.

حساسيت كمی نسبت به آلاينده های فاضلاب دارد.

كيفيت پساب خروجي در اين روش بالا است.

بهره برداري و طراحي آن نسبتاً ساده مي باشد.

اين روش توانايی تصفيه بارهای سمی و ناگهانی را دارد.

لجن حاصل از اين فرايند به خوبی تثبيت شده است و جرم سلولی كمی از آن توليد می شود.

از جمله معايب روش هوادهی گسترده مي توان به موارد زير اشاره كرد:

ميزان انرژی هوادهی مورد استفاده در اين روش بالاست.

تانک های هوادهي اي كه در اين روش مورد اتفاده قرار مي گيرد نسبتاً بزرگ است.

اين روش بيشتر برای طرح های كوچک مناسب می باشد.

تفاوتهاي سيستم لجن فعال هوادهی گسترده با ساير سيستم های لجن فعال :

زمان ماند هيدروليكی آن بسيار بالاست.

نسبت food به ميكروارگانيسم در اين سيستم كم مي باشد.

عمر لجن در آن زياد است.

اين روش خود شامل چند روش متفاوت ديگر می شود كه عبارتند از :

هوادهی گسترده متعارف

نهر اكسيداسيون

فرآيند اربال

سيستم هوادهي با جريان مخالف( CCAS)

فرايند بيولاک

كه هر يک به صورت جداگانه شرح داده مي شود.