سپتیک تانک فاضلاب چیست؟

سپتیک تانک فاضلاب چیست؟

تانک سپتیک فاضلاب یا مخزن سپتیک فاضلاب یا سپتیک تانک فاضلاب، مخزنی است که از پخش شدن فاضلاب جامد در محیط جلوگیری می‌کند. به عبارت بهتر سپتیک تانک فاضلاب از طریق فعالیت باکتریهای بی‌هوازی فاضلاب جامد را به فاضلاب مایع تبدیل نموده و تحویل طبیعت با واسطه چاه جذبی می‌دهد.

سپتیک تانک فاضلاب همچون سطل زباله عمل می‌کند که با بسته بندی فاضلاب و تحویل آنها به باکتری‌های بی‌هوازی کمک شایانی به تصفیه فاضلاب خروجی از مجتمع های مسکونی و ... می‌نماید.

پساب خروجی از سپتیک تانک فاضلاب دارای آلودگی حداکثر معادل 50 درصد آلودگی اولیه است.