طراحی

طراحی تابلوهای کنترل و توزیع قدرتِ پکیج‌های تصفیه فاضلابِ مورد نظر، با استفاده از
نرم افزار EPLAN Electric و بر اساس استاندارد IEC 60947 مربوط به طراحی تابلوهای
الکتریکی LV انجام می‌گیرد. در این مرحله، نقشه‌های Diagram و Layoutتابلو نیز ترسیم و جهت انجام عملیاتِ ساخت، مونتاژ و نصب در دسترس قرار می‌گیرد.