فرآيند لجن فعال با اختلاط كامل (CMAS) - تصفیه فاضلاب انسانی

رژیم جریان در فرآیند CMAS بصورت اختلاط کامل با جریان پیوسته می باشد. در این فرآیند ، لجن فعال برگشتی معمولا در چند نقطه تانک هوادهی وارد می شود. همچنین، بار آلی در تانک هوادهی ، غلظت MLSS و حجم اکسیژن موردنیاز در تانک به صورت یکنواخت است . مزیت فرآیند CMAS این است که بارهای آلی ناگهانی که در تصفیه فاضلاب های صنعتی اتفاق می افتدرا ترقیق کرده و مانع وارد آمدن شوک به باکتری ها می گردد. فرآیند CMAS از نظر بهره برداری نسبتا ساده است ، اما غلظت کم سوبسترای آلی ( به عبارتی نسبت F/M پایین ) رشد باکتری های رشته ای را تشویق می کند که ممکن است باعث مشکلات حجیم شدن لجن گردد.

در این فرآیند رأکتور از نوع CMAS می باشد. زمان ماند جامدات در فرآیند اختلاط کامل بین 3-15 روز متغیر بوده و نسبت F/M در این فرآیند حدود ( kg BOD5/ kg MLVSS.d) 0.6-0.2 می باشد.

حجمی در اين روش بين مقادير ( Kg BOD5/ m³.d ) 1.6-0.3 می باشد.

غلظت MLSS در این فرآیند حدود mg/l 4000-1500 می باشد. زمان ماند هیدرولیکی در این سیستم نیز حدود 5-3 ساعت بوده و درصد بازگشت لجن نیز در این روش بین 25 تا 100 درصد متغیر می باشد.

از مزایای روش اختلاط کامل می توان به موارد زیر اشاره نمود:

این فرآیند، فرآیندی متداول و به اثبات رسیده می باشد.

برای انواع مختلف فاضلاب مناسب و قابل استفاده می باشد.

این فرآیند ظرفیت رقیق سازی زیاد نسبت به بارهای ناگهانی و سمی را دارد.

این روش نیاز به مقدار اکسیژن یکنواختی دارد.

طراحی آن نسبتاً ساده می باشد.

این فرآیند برای تمام انواع تجهیزات هوادهی مناسب می باشد.

از معایب این روش می توان به مورد زیر اشاره نمود:

این فرآیند به بالکینگ رشته ای لجن حساس می باشد.

تصفیه فاضلاب انسانی,تصفیه فاضلاب بهداشتی