فرآيند لجن منفرد

اين فرايند مشابه فرايند لجن فعال است ، با اين تفاوت كه بعد از مرحله هوازي، يك مرحله انوكسيك نيز جهت حذف نيترات به آن افزوده شده است. كه در مرحله انوكسيك بايد زمان ماند به قدري باشد كه بتواند حذف نيترات را سرعت بخشيده و بازده فرايند را افزايش دهد. و از آنجايي كه سرعت دنيتريفيكاسيون در مرحله انوكسيك نهايي ، متناسب با نرخ تنفس خود تخريبي در مايع مخلوط محتوي فاضلاب است ، لذا بايد زمان ماند متناسب با آن تعيين شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی