فرآيند نهر اكسيداسيون

 

در فرايند نهر اكسيداسيون براي حذف بيولوژيكي نيتروژن، ميتوان در يك تانك مجزا شرايط انوكسيك را فراهم كرد كه در آن عمل دنيتريفيكاسيون به خوبي انجام شود. در اين فرايند يك منطقه هوازي بعد از هواده وجود دارد و بعد از آن يك منطقه انوكسيك و سپس دوباره هوادهي انجام مي شود. هنگامي كه مايع مخلوط فاضلاب از هواده دور مي شود ، به تدريج غلظت اكسيژن محلول در داخل آن كم شده تا جايي كه به منطقه انوكسيك تبديل مي شود كه در آن عمل دنيتريفيكاسيون انجام مي شود. و در همين هنگام ، مقدار نيترات موجود در مايع مخلوط كاهش مي يابد. در اين فرايند در مرحله هوازي ، بيشتر BOD قابل تجزيه سريع ، مصرف مي شود. در اينجا به دليل اينكه حجم كافي داريم و نيز زمان ماند جامدات زياد است ، فرايند هاي نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون هر دو به خوبي انجام مي شوند و با هم تركيب مي شوند. و همواره در فرايند نهر اكسيداسيون مقدار اكسيژن محلول در مرحله انوكسيك ، بايد محدود باشد، زيرا مقدار حذف نيتروژن به آن بستگي دارد و در صورتي كه مقدار اكسيژن محلول در نهر اكسيداسيون كم باشد ، ميزان حذف نيتروژن افزايش مي يابد.

زمان ماند جامدات در فرايند نهر اكسيداسيون بين 20 تا 30 روز و زمان ماند هيدروليكي در آن بين 18 تا 30 ساعت متغير است. مقدار برگشت لجن هم بين 50 تا 100 درصد جريان ورودي متغير مي باشد.

از مزاياي روش نهر اكسيداسيون مي توان به موارد زير اشاره نمود:

حجم زياد رأكتور باعث مقاومت در برابر تغييرات بار بدون تأثير قابل توجه بر كيفيت پساب خروجي مي شود.

ظرفيت مناسب براي حذف نيتروژن ، امكان نيتروژن كل پساب خروجي كمتر از mg/l 10

از معايب اين روش مي توان به مورد زير اشاره كرد:

توانايي حذف نيتروژن با مهارتهاي ايمني در بهره برداري و روشهاي كنترل مرتبط مي باشد.

تصفیه فاضلاب صنعتی تصفیه فاضلاب