فرآيند SBR با حذف بيولوژيكی فسفر

در صورتي كه نيترات به اندازه كافي در حين بهره برداري SBR حذف شود، يك دوره واكنش بي هوازي مي تواند همزمان و بعد از دوره پر شدن SBR انجام شود. همچنين در اين فرايند ، بعد از گذشت زمان هوازي كافي براي انجام نيتريفيكاسيون و توليد نيترات ، يك دوره بهره برداري انوكسيك استفاده شده است. دوره هاي متناوب چرخه اي هوازي و انوكسيك را مي توان در حين دوره واكنش استفاده كرد. بنابراين غلظت نيترات قبل از ته نشيني به حداقل مي رسد و نيترات كمي براي رقابت با rbCOD در دوره واكنش اوليه، و دوره پرشدن ، در دسترس مي باشد. در نتيجه شرايط بي هوازي در دوره واكنش اوليه و دوره پر شدن اتفاق مي افتد ، به طوري كه به جاي مصرف rbCOD توسط باكتري هاي احيا كننده نيترات ، ذخيره و جذب rbCOD توسط باكتري هاي ذخيره كننده فسفر انجام ميشود. زمان ماند جامدات در اين فرايند بين 20 تا 40 روز متغير است و غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع آنها بين 3000 تا 4000 ميلي گرم در ليتر مي باشد. زمان ماند هيدروليكي در فرايند SBR با حذف بيولوژيكي فسفردر ناحيه بي هوازي بين 1.5 تا 3 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1 تا 3 ساعت و در ناحيه هوازي بين 2 تا 4 ساعت متغير است.

از مزاياي روش SBR در حذف فسفر مي توان به موارد زير اشاره كرد :

  • امكان حذف فسفر و نيتروژن
  • جامدات مايع مخلوط توسط بارهاي ناگهاني خارج نمي شوند.
  • ته نشيني آرام باعث توليد پسابي با غلظت TSS ايين مي شود.
  • انعطاف در بهره برداري
  • از معايب فرايند SBR در حذف فسفر مي توان به موارد زير اشاره كرد:
  • بهره وري خيلي پيچيده براي حذف فسفر و نيتروژن
  • نياز به حجم بيشتر در حالتي كه از SBR براي حذف نيتروژن تنها استفاده مي شود.
  • وابسته بودن كيفيت پساب خروجي به قابليت اعتماد تأسيسات تخليه
  • طراحي پيچيده تر ، نياز به مهارت در بهره برداري
  • مناسب بودن براي دبي هاي كمتر