فرايند رأكتور ناپيوسته متوالي( SBR )

در فرايند SBR، تمام مراحل در يك تانك انجام مي شود . كه اين مراحل شامل: مرحله پركردن، مرحله انوكسيك / بي هوازي، مرحله واكنش/ هوازي، مرحله ته نشيني، مرحله تخليه، ودر صورت نياز سكون مي شود. فاضلاب پس از ورود به رأكتور ، وارد مرحله انوكسيك / بي هوازي مي شود كه در اين مرحله فاضلاب ورودي با مايع موجود در تانك مخلوط مي شود، كه اين اختلاط سبب مي شود كه تقريباً تمامي نيتراتي كه از مراحل ته نشيني و تخليه در مايع مخلوط باقي مانده است، حذف شود. در فرايند SBR عمل دنيتريفيكاسيون در مرحله انوكسيك/ بي هوازي انجام مي شود كه سبب حذف نيتروژن از فاضلاب مي شود. همچنين در دو حالت ديگر نيز حذف نيتروژن از فاضلاب اتفاق مي افتد كه عبارتند از:

در مرحله تخليه و ته نشيني بي هوازي

در مرحله مخلوط شدن فاضلاب ورودي با مايع موجود در تانك كه به صورت بي هوازي انجام مي شود.

در فرايند SBR غلظت ازت نيتراته در پساب خروجي به ميزان كمتر از mg/L5 هم مي رسد.

زمان ماند جامدات در فرايند SBR بين 10 تا 30 روز و زمان ماند هيدروليكي آن بين 20 تا 30 ساعت متغير است .

از مزاياي روش SBR مي توان به موارد زير اشاره كرد:

بهره برداري فرايند ، آسان و انعطاف پذير است.

به دليل متعادلسازي جريان، جامدات مايع مخلوط به وسيله بارهاي هيدروليكي ناگهاني خارج نمي شوند.

ته نشيني آرام باعث غلظت كم TSS پساب خروجي مي شود.

دستيابي به نيتروژن كلmg/l 85

از معايب فرايند SBR مي توان به موارد زير اشاره كرد:

واحدهاي اضافي به استثناي هوادهي براي اطمينان از بهره برداري مورد نياز است.

سيستم مي تواند بدون زهكشي سيستم ، نگهداري شود.

پيچيده بودن طراحي سيستم

وابسته بودن كيفيت پساب خروجي به قابليت اعتماد تأسيسات تخليه

نياز به متعادلسازي جريان خروجي منقطع قبل از فيلتراسيون و گند زدايي

تصفیه فاضلاب تصفیه فاضلاب صنعتی