فرايند Bardenpho اصلاح شده

در اين فرايند ، روش برگشت و توالي مرحله اي نسبت به فرايند A²/O متفاوت است. در فرايند Bardenpho اصلاح شده پنج مرحله اي ، مناطق بي هوازي و انوكسيك و هوازي براي حذف فسفر ، نيتروژن و كربن فراهم شده است.

مرحله انوكسيك ثانويه براي دنيتريفيكاسيون اضافي فراهم مي شود كه با استفاده از نيترات توليدي در مرحله هوازي بعنوان گيرنده الكترون و كربن آلي ناشي از خود تخريبي بعنوان دهنده الكترون انجام مي شود. همچنين مرحله هوازي انتهايي ، براي حذف گاز نيتروژن اضافي از محلول و كاهش رها سازي فسفر در زلال ساز نهايي مي باشد. مايع مخلوط حاصل از ناحيه هوازي اوليه به منطقه انوكسيك برگشت داده مي شود. در اين فرايند، از SRT طولاني تري (10-20 روز) نسبت به فرايند A²/O استفاده مي شودو بدين ترتيب توانايي اكسيداسيون كربن افزايش مي يابد .

زمان ماند جامدات در اين فرايند بين 10 تا 20 روز متغير مي باشد. غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع بين 3000 تا 4000 ميلي گرم در ليتر مي باشد. و زمان ماند هيدروليكي در ناحيه بي هوازي بين 0.5 تا 1.5 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1-3 در مرحله اول و 2-4 در مرحله دوم متغير مي باشد. و زمان ماند هيدروليكي در ناحيه هوازي بين 4-12 ساعت در مرحله اول و 0.5- 1 ساعت در مرحله دوم متغير است. درصد برگشت فاضلاب از مرحله هوازي اوليه به مرحله انوكسيك اوليه بين 200-400 مي باشد.

از مزاياي روش Bardenpho 5 مرحله اي مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • امكان دستيابي به غلظت نيتروژن كلي برابر 3-5 ميلي گرم برليتر در پساب خروجي
  • توليد لجن با ته نشيني خوب
  • از معايب روش Bardenpho 5 مرحله اي مي توان به موارد زير اشاره كرد:
  • بازده كم حذف فسفر
  • نياز به تانك باحجم بيشتر