فرايند Johannesburg

اين فرايند كه نام آن از محل پيدايش آن در ژوهانسبورگ آفريقاي جنوبي بوجود آمده است ، نوعي از فرايند UCT استاندارد يا UCT اصلاح شده براي كاهش نيترات ورودي به منطقه بي هوازي است كه منجر به افزايش حذف بيولوژيكي فسفر در فاضلاب هاي ضعيف مي گردد . لجن فعال برگشتي به طور مستقيم وارد منطقه انوكسيك مي شود كه زمان ماند كافي براي كاهش نيترات مايع مخلوط قبل از ورود به ناحيه بي هوازي دارد. كاهش نيترات توسط سرعت تنفس خود تخريبي مايع مخلوط انجام مي شودو زمان ماند منطقه انوكسيك به غلظت مايع مخلوط ، دما و غلظت نيترات در جريان لجن برگشتي بستگي دارد. در مقايسه با فرايند UCT، غلظت MLSS بيشتري در منطقه بي هوازي نگهداري مي شود كه داراي زمان ماند حدود 1 ساعت است.