فرايند Orbal

فرايند اربال از چند كانال كه به صورت دايره اي و يا مربعي به طور متوالي در داخل هم قرار گرفته اند ، تشكيل شده است. فاضلاب ورودي ابتدا وارد كانال بيروني مي شود ، كه غلظت اكسيژن محلول موجود در آن كمتر ازmg/l 0.3مي باشد. حجم اين كانال بيروني تقريباً نصف حجم تانك است . فاضلاب ورودي ، پس از كانال اول، وارد كانال دوم مي شود كه غلظت اكسيژن محلول در آن بين 0.5 تا 1.5 ميلي گرم بر ليتر مي باشد. و حجمي در حدود يك سوم حجم كل تانك را شامل مي شود. سپس فاضلاب وارد كانال سوم مي شود كه غلظت اكسيژن محلول آن بين 2 تا 3 ميلي گرم بر ليتر است و حجمي حدود يك ششم كل حجم تانك را در بر مي گيرد. سپس لجن فعال، از تانك زلال ساز به كانال اول برگشت داده مي شود. و نيز گاهي اوقات جريان مايع مخلوط را در داخل خود سيستم، از كانال سوم به كانال اول بر مي گردانند كه اين امر سبب انجام دنيتريفيكاسيون نيترات حاصل شده از فرايند نيتريفيكاسيون كانال هاي داخلي مي شود.

در فرايند Orbal زمان ماند جامدات بين 10 تا 30 روز و نيز زمان ماند هيدروليكي بين 10 تا 20 ساعت متغير مي باشد . و مقدار برگشت لجن داخلي در اين فرايند بين 50 تا 100 درصد متغير مي باشد.

از مزاياي اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • امكان مقدار نيتروژن كم در پساب خروجي ( محدوده كمتر از mg/l 3)
  • امكان صرفه جويي زياد انرژي
  • فرايند مي تواند بدون ساختمان جديد به تأسيسات موجود ضميمه شود.
  • افزايش كنترل SVI ، توليد قليائيت

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • نياز به رأكتور بزرگتر و همچنين مهارت در بهره برداري
  • نياز به كنترل مداوم سيستم فرايند