فرايند SBR با حذف بيولوژيكی فسفر

فرایند SBR با حذف بيولوژيكی فسفر 

در صورتی كه نيترات به اندازه كافی در حين بهره برداری SBR حذف شود، يك دوره واكنش بی هوازی می تواند همزمان و بعد از دوره پر شدن SBR انجام شود. همچنين در اين فرایند، بعد از گذشت زمان هوازی كافی برای انجام نيتريفيكاسيون و توليد نيترات، يك دوره بهره برداری انوكسيك استفاده شده است. دوره های متناوب چرخه ای هوازی و انوكسيك را می توان در حين دوره واكنش استفاده كرد. بنابراين غلظت نيترات قبل از ته نشينی به حداقل می رسد و نيترات كمی برای رقابت با rbCOD در دوره واكنش اوليه، و دوره پرشدن، در دسترس می باشد. در نتيجه شرايط بی هوازی در دوره واكنش اوليه و دوره پر شدن اتفاق می افتد، به طوری كه به جای مصرف rbCOD توسط باكتری های احيا كننده نيترات، ذخيره و جذب rbCOD توسط باكتری های ذخيره كننده فسفر انجام می شود. زمان ماند جامدات در اين فرایند بين 20 تا 40 روز متغير است و غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع آنها بين 3000 تا 4000 ميلی گرم در ليتر می باشد. زمان ماند هيدروليكی در فرایند SBR با حذف بيولوژيكی فسفردر ناحيه بی هوازی بين 1.5 تا 3 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1 تا 3 ساعت و در ناحيه هوازی بين 2 تا 4 ساعت متغير است.

از مزايای روش SBR در حذف فسفر می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - امكان حذف فسفر و نيتروژن
  • - جامدات مايع مخلوط توسط بارهای ناگهانی خارج نمی شوند.
  • - ته نشيني آرام باعث توليد پسابی با غلظت TSS ايين می شود.
  • - انعطاف در بهره برداری

از معايب فرایند SBR در حذف فسفر می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - بهره وری خيلی پيچيده برای حذف فسفر و نيتروژن
  • - نياز به حجم بيشتر در حالتی كه از SBR برای حذف نيتروژن تنها استفاده می شود.
  • - وابسته بودن كيفيت پساب خروجی به قابليت اعتماد تأسيسات تخليه
  • - طراحی پيچيده تر، نياز به مهارت در بهره برداری
  • - مناسب بودن برای دبی های كمتر