فرايند Sharon

در اين فرايند يك رأكتور مختلط داريم كه در آن بيومس وجود ندارد. و دراين رأكتور عمل حذف آمونياك به نيتريت به خوبي انجام مي شود. در فرایند Sharon، آمونیاک مستقیما به نیتریت تبدیل میشود و پس از آن به طور مستقيم به گاز نيتروژن تبديل مي شود. در این فرایند زمان ماند هیدرولیکی (HRT) و زمان ماند جامدات (SRT) با يكديگر برابر است. كه بسته به غلظت آمونياك در جريان مايع ، اين زمان ماند بين 1 تا 2 روز متغيراست. در دمای بالا، اکسید کننده های آمونیاک با سرعت بيشتري نسبت به باکتریهای اکسیدکننده نیتریت رشد میکنند. به همين دليل اکسیدکننده های نیتریت از سیستم شسته و خارج مي شوند و اکسیداسیون آمونیاک در مرحله نیتریت متوقف میشود. این یک فرایند حرارت زا است که دردمای بین 30 تا 40 درجه سانتی گراد انجام مي شود. دمای جریان جانبی هاضم میتواند بین 25 تا 30 درجه سانتی گراد باشد. در رأكتور Sharon فعاليت ميكروبها ايجاد حرارت مي كند به نحوي كه دماي فاضلاب را تا 8 درجه سانتي گراد افزايش مي دهد . كه البته بستگي به فصل سال دارد كه اگر فصل زمستان باشد، ممكن است حرارت بيشتري احتياج شود.

اين فرايند براي حذف بيولوژيكي نيتروژن از لجنابهايي كه از آبگيري جامدات هضم شده بي هوازي بدست مي آيند به كار مي رود. و از آنجاييكه اين لجناب ها دماي بالايي دارند و قليايي هستند، براي رشد باكتري هاي اكسيد كننده آمونياك و جلوگيري از رشد باكتري هاي اكسيدكننده نيتريت، بسيار مناسب هستند . در اين مدت با روشن و خاموش كردن هواده ، شرايط انوكسيك براي احياي نيترات فراهم مي شود. و در مدتي كه هواده خاموش است ، براي احيا نمودن نيتريت از ماده متانول استفاده مي كنند . هم چنين ، گاهي اوقات جريان حاوي نيتريت را مي توان به ابتداي فرايند برگشت داد تا كنترل بو توسط گيرنده الكترون انجام شود.

از مزاياي اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • امكان مقدار نيتروژن كم در پساب خروجي ( محدوده كمتر از mg/l 3)
  • امكان صرفه جويي زياد انرژي
  • فرايند مي تواند بدون ساختمان جديد به تأسيسات موجود ضميمه شود.
  • افزايش كنترل SVI ، توليد قليائيت

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • نياز به رأكتور بزرگتر و همچنين مهارت در بهره برداري
  • نياز به كنترل مداوم سيستم فرايند

تصفیه فاضلاب صنعتی