فرايند Phoredox يا A/O

فرايند Phoredox يا A/O 

ساختار اوليه فرايندی برای حذف بيولوژيكی فسفر شامل يك ناحيه بی هوازی بود كه در ادامه آن يك ناحيه هوازی قرار داشت. دانشمندی به نام Barnard در سال 1974، اولين كسی بود كه نياز به تماس بی هوازی بين لجن فعال و فاضلاب ورودی را قبل از تجزيه هوازی مشخص نمود تا حذف بيولوژيكی فسفر انجام شود و بدين ترتيب Barnard آن را فرايند Phoredox نامگذاری كرد. فرايند A/O شكل به ثبت رسيده يافته های Barnard است كه توسط شركت Air Products and Chemicals. Inc به ثبت رسيده است و تفاوت اصلی آن با فرايند Phoredox، استفاده از راكتورهای هوازی و بی هوازی چند مرحله ای است. در اين فرايند نيتريفيكاسيون وجود ندارد. در فرايند Phoredox زمان ماند جامدات بين 2-5 روز است و غلظت MLSS در اين فرايند بين 3000-4000 mg/l متغير می باشد. نيز زمان ماند هيدروليكی در ناحيه بی هوازی بين 0.5-1.5 ساعت و در ناحيه هوازی بين 1-3 ساعت متغير می باشد. درصد برگشت لجن در اين فرايند هم بين 25 تا 100 متفاوت می باشد.

از مزايای روش Phoredox می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - بهره برداری ساده تر در مقايسه با ساير فرايندها
  • - امكان نسبت BOD/P پايين
  • - زمان ماند هيدروليكی نسبتاً كوتاه
  • - توليد لجن با ته نشينی خوب
  • - حذف مناسب سفر

از معايب روش Phoredox می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - كاهش حذف فسفر در صورت انجام نيتريفيكاسيون
  • - عدم انعطاف در كنترل فرايند