تفاوت فاضلاب ها و پساب ها   

فاضلاب حاصل فعالیت های بهداشتی انسان چون سیستم های بهداشت عمومی و آشپزخانه می باشد. ولی پساب ها از انواع صنایع داروسازی و غذایی و ابکاری حاصل می شود.

در تصفیه فاضلاب اکسیژن رسانی به شرح زیر می باشد:تفاوت فاضلاب ها و پساب ها

 • هوادهی طبیعی (برکه های تثبیت)
 • وارد نمودن آب به هوا (ایجاد تلاطم با کمک هوادهی سطحی)
 • وارد نمودن هوا به آب (با استفاده از هواپخشان)

 

شاخص های آلودگی آب و فاضلاب عبارتند از:

 1. اکسیژن مورد نیازشیمیایی1 (COD)
 2. اکسیژن خواهی بیولوژیک2(BOD)
 3. کل مواد معلق3(TSS)
 4. کل کربن آلی4(TOC)
 5. اکسیژن محلول5(DO)
 6. سایر روش ها

 

تعریفCOD

میزان اکسیژن مورد نیاز جهت معدنی شدن کلیه مواد آلی موجود در فاضلاب که با یک دیکرومات پتاسیم در محیط اسیدی در حضور سولفات نقره ، تمام موادآلی موجود به CO2 اکسید شوند و مقدار آن برحسب میلی گرم در لیتر اکسیژن بیان می شود.

تعریف BOD

مقدار اکسیژنمود نیاز که باید به فاضلاب داده شود تا باکتریهای هوازی مواد آلی موجود در فاضلاب را اکسید نمایند همچنین جز شاخص استاندارد جهانی می باشد و اندازه گیری آن به دما و زمان وابسته است این شاخص با کمک دستگاه اتکوبارتور اندازه گیری می شود.

تعریف TSS

ذرات جامد معلق میتوانند شامل گل و لای ، شن ، جلبک ، ، خاک ، سنگ ریز باشد. آب را از یک فیلتر ریز عبور می دهیم. مواد جامد محلول و مواد کلوییدی از فیلتر عبور میکنند و ذرات جامدی که روی فیلتر باقی میمانند ، همان مواد جامد معلق آب نظر است.

تعریف TOC

مقدار CO2حاصل از مواد آلی ضمن اتمیزه کردن فاضلاب در درون یک کوره احتراق ایجاد شده و بر حسب کربن باقیمانده بیان می شود.

تعریف DO

میزان اکسیژن حل شده در آب است .گاز اکسیژن محلول در آب دارای اهمیت زیادی برای موجودات ابزی می باشد.. مقدار اکسیژن حل شده در فاضلاب شهری بیانگر قدرت تصفیه خود بخودی و طبیعی آن می باشد.

 

1- Chemical Oxygen Demand
2- Biological Oxygen Demand
3- Total suspended solids
4- Total Organic Carbon
5- Oxygen Demand

مقالات مرتبط
 • مزایای پکیچ تصفیه فاضلاب به روشRBC

  از بهترین روش های صنعتی برای تصفیه فاضلاب می توان به دیسک های گردان اشاره کرد. روش RBC دارای قدمت زیادی می باشد ولی استفاده از آن هنوزدر اریران فرا ...

 • پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب

  پکیج تصفیه فاضلاب جهت تصفیه فاضلاب های شهرک های مسکونی، بیمارستان ها، کارخانجات و … حائز اهمیت می باشد.شرکت آرکاگستر طراح و سازنده پکیج های تصفیه فاضلاب و ارائه دهنده راهکارهای بیولوژیکی به منظور حل مشکلات ...

 • طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  کیفیت فاضلاب بیمارستانی شبیه به فاضلاب شهری میباشد فاضلاب بیمارستانی مواد عفونی و سمی نیز ممکن است داشته باشد فاضلاب بیمارستانی به دلیل استفاده زیاد از آب به صورت رقیق می ...

 • ویژگی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی

  عوامل متفاوتی در ساخت و طراحی پکیچ تصفیه فاضلاب بهداشتی تاثیر گذار می باشد بنابراین قیمت پکیچ تصفیه فاضلاب نیز متغییر می باشد در ساخت پکیچ تصفیه فاضلاب باید به عوامل تاثیر گذار زیر توجه شود: ...

 • تصفیه فاضلاب انسانی به روش هوازی و بیهوازی

  برای حفاظت از محیط زیست و منابع زیستی ، جلوگیری از آلودگی آن ها و به دلیل محدودیت منابع آبی تصفیه فاضلاب انسانی بیشتر از گذشته اهمیت پیدا کرده است یکی از....

 • آبیاری با فاضلاب تصفیه شده

  آبیاري با فاضلاب تصفیه شده می تواندمنجر به خراب شدن ساختمان خاك نظیر از بین رفتن ثبات خاکدانه، کاهش هدایت هیدرولیکی خاك، سله بستن خاك، مسایل رواناب و فاضلاب های نامرغوب باعث کم شدن نفوذپذیري ...

 • تصفیه زیستی و روش های آن

  زمانی که تصفیه فیزیک جوابگو نباشد از تصفیه زیستی در حذف کردن آلاینده ها استفاده می شود تصفیه هوازی و بی هوازی از روش های تصفیه زیستی می باشد. تصفیه هوازی شامل 3 روش به شرح زیر می باشد ...

 • مشخصات کلی تصفیه فاضلاب بیمارستانی

  در سال هاي اخیر استفاده از منابع آب زیر زمینی براي تامین آب شرب افزایش یافته و در صورت عدم کنترل آلودگی ها و بروزآلودگی این ذخایر حیاتی و ورود فاضلاب هاي درمانی به آب ...