کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز   

با توجه به مشکل کم آبی در نقاط کویری کشور بدلیل قرار گرفتن این بخش ها در آب و هوای بیابانی و فلات مرکزی تامین آب بامشکل مواجه است یکی از راه های مقابله با مشکل بی آبی استفاده مجدد از پساب های تصفیه شده می باشد استفاده از پساب ها در احیای بیابان ها و آبیاری فضای سبز به عنوان اهداف اصلی در نظر گرفته می شود به همین دلیل برای جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی و جلوگیری از انتقال بیماری هاو محافظت از محیط زیست و ... پیشگیری به عمل می آید.

آب مصرفی برای بیمارستان ها از شبکه عمومی توزیع آب شهری تامین می شود بنابراین استفاده از پساب تصفیه شده می تواند یک روش برای جلوگیری از تخریب محیط زیست و جبران کم آبی باشد. مطلوبیت پساب برای آبیاری به عواملی چون میزان املاح بستگی داردو آبیاری کردن با آب های نامطلوب باعث بروز مشکل در گیاهان و خاک می شود.

از جمله مشکلات نامطلوبی آب:

- مشکل نفوذ پذیری

- مشکل شوری :

در شرایط آب و هوایی گرم با کاهش مقاومت گیاه میزان شوری و عمق خاک افزایش یافته و بیشتر شوری در قسمت پایین ریشه گیاه می باشد.در صورت بالابودن مواد محلول آب تجمع نمک در ریشه اتفاق می افتد .

- مشکل سمیت

منابع استفاده از فاضلاب تصفیه شده شامل:کاربرد پساب تصفیه شده بیمارستان در آبیاری فضای سبز

منابع اولیه :

سود فروش فاضلاب تصفیه شده یا کاهش مصرف کود شیمیایی

منابع ثانویه :

کاهش سطح آب های زیرزمینی

منابع عمومی:

بهبود کیفیت و زیبایی محیط زیست جز این منبع می باشد.