کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضدعفونی کردن آب و فاضلاب   

اشعه ماوراء بنفش یکی از روش هایی است که برای ضدعفونی موثر بوده و زمانی که اشعه با قدرت بالا متمرکز شود با تاثیری که درDNA ویروس می گذارد منجر به مرگ و نابودی ان می شود این سیستم ضعیف بوده و کاربرد آن در گند زدایی محدود می باشد.سیستم ماوراء بنفش در رودخانه و دریاچه حتی در روزهای ابری نیز رخ می دهد.

از مزایای سیستم اشعه ماوراء بنفش می توان به موارد زیر اشاره کرد:کاربرد اشعه ماوراء بنفش در ضد عفونی کردن آب و فاضلاب

- این اشعه سمی نمی باشد.

- عدم تغییر در مزه آب و بوی ان

- برای محیط زیست مشکلی ایجاد نمی کند.

- مشکلات مربوط به حمل و نقل، انتقال و کاربری ان بدلیل موجود نبودن این سیستم

- مازادی از خودبرجای نمی گذارد.

معایب سیستم اشعه ماوراء بنفش:

- سرطان پوست و سوختن پوست در نتیجه تابش زیاد

- مصرف زیاد انرژی برق

- هزینه بالای نگه داری و بهره برداری و سرمایه گذاری اولیه

- وابستگی به خارج و ارزبری

- گران بودن این سیستم نسبت به کلرزنی

- جلوگیری و ممانعت از پراکندگی این سیستم بدلیل آثار مخرب ان

- استفاده همزمان از کلر زنی برای کنتر رشد جلبک و میزان کف و کنترل بو

- نیاز به تاسیسات برای شستشوی لامپ مولد