پکیچ تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی   

از روش های مهمی که در تصفیه فاضلاب صنایع از ان استفاده می شود پکیچ انعقاد شیمیایی می باشد در این روش حذف مواد معلق و مواد محلول و... بوسیله افزودن مواد شیمیایی منعقد کننده انجام می گیرد. این پکیچ در انواع و ابعاد مختلف برای تصفیه فاضلاب در مجموعه های چون انعقاد ، مخازن آماده، ته نشینی، لخته سازی طراحی و ساخته می شود.

از جمله مهمترین کاربرد پکیچ تصفیه فاضلاب به روش انعقاد شیمیایی عبارت است از:

- مواد کلوئیدی که از جنس معدنی هستند ازبین می برد و حذف می کند.

- حذف کردن رنگ در صنایع رنگرزی

- حذف مواد معلق موجود در صنایع بهداشتی و لبنیات و ...

- کاربرد مجدد پساپ قالیشویی

- حذف و از بین بردن فلزات سنگین

عواملی که در تصفیه فاضلاب با استفاده از روش انعقاد شیمیایی موثرند عبارتند از :

مواد معدنی و غلظت ان : با بالا بودن میزان مواد معدنی در فاضلاب استفاده و کاربرد مواد منعقد کننده کمتر خواهد بود ودر نتیجه سرعت انعقاد شیمیایی بیشتر خواهد است.

مواد آلی و غلظت آن : در صورتی که مواد آلی موجود در فاضلاب بیشتر باشد استفاده از مواد منعقد کننده نیز بیشتر خواهد بود سرعت انعقاد نیز در این مورد کمتر خواهد بود.

قلیایت : میزان قلیاییت باید در حد مناسبی باشد تا مانع از کم شدن پی اچ شود.

پی اچ (PH): مواد منعقد کننده هرکدام در رنجی از پی اچ واکنش بهینه دارند.