دستگاه ورودی توزیع کننده گاز

در موقعیت اجرا و مقاوم سازی، نازل های ورودی به طور معمول مشکل زا هستند. حجم بالای گاز ورودی باعث توزیع ضعیف گاز در تاور های درام (DRUM TOWER) و برج های تقطیر می شود. دستگاه ورودی، یک تکنولوژی امن و قابل اطمینان است که امکان توزیع یکسان ورودی را بوجود می اورد و متعاقبا از پدیده کاتالیزه شدن توسط دستگاه های پایین دست جلوگیری می کند و همچنین امکان استفاده کامل از جداسازی با نیروی جاذبه را بوجود می اورد.

در طراحی این سیستم سرعت جریان ورودی کاهش پیدا کرده و امکان جداسازی مایعات و جامدات حاضر در جریان گاز را می دهد و همچنین جریان گاز را در مقطع عرضی به طور یکنواخت توزیع می کند. از آنجایی که حرکت گاز به طور مستقیم به سمت پایین در جهت سطح مایع نیست، امکان دوباره یکی شدن فاز مایع و گاز حداقل است. دستگاه های مربوط به ورودی(FEED INLET DEVICE) شرکت AWS، یک راه حل موثر برای مشکل توزیع گاز و یا بخار ارائه می کند.

پکیج تصفیه هوا دستگاه تصفیه هوا