فرايند تغذيه مرحله ای

فرایند تغذيه مرحله ای معمولا از چند مرحله انوكسيك / هوازی به طور متوالی تشكيل می شود كه معمولا به صورت متقارن ساخته می شود. و به عنوان مثال برای فرایند 4 مرحله ای، درصد توزيع فاضلاب ورودی به صورت 15:35:30:20 می باشد. در اين فرایند به دليل اينكه نيترات توليدی در مرحله هوازی انتهايی كاهش پيدا نمی كند، بنابراين غلظت ازت نيتراته نهايی در پساب خروجی با توجه به اين مرحله انتهايي مشخص می شود. و در نهايت، غلظت ازت نيتراته تا حد كمتر از mg/L 8 می رسد.

از مزايای روش تغذيه مرحله ای می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - تطابق با فرایندهای موجود لجن فعال تغذيه مرحله ای
  • - با برگشت جريان در مرحله آخر، غلظت نيتروژن كمتر ازmg/l 5 ، امكان پذير است.
  • - دستيابی به نيتروژن كل mg/l 85

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - توانايي حذف نيتروژن تابعی از توزيع جريان است.
  • - بهره برداری پيچيده نسبت به MLE
  • - نياز به كنترل توزيع جريان برای بهره برداری بهينه
  • - پتانسيل مشكل رشد نوكارديا
  • - نياز به كنترل DO در هر مرحله