فرايند لجن منفرد

فرایند لجن منفرد 

اين فرایند مشابه فرایند لجن فعال است، با اين تفاوت كه بعد از مرحله هوازی، يك مرحله انوكسيک نيز جهت حذف نيترات به آن افزوده شده است. كه در مرحله انوكسيک بايد زمان ماند به قدري باشد كه بتواند حذف نيترات را سرعت بخشيده و بازده فرایند را افزايش دهد. و از آنجايی كه سرعت دنيتريفيكاسيون در مرحله انوكسيک نهايی، متناسب با نرخ تنفس خود تخريبي در مايع مخلوط محتوی فاضلاب است ، لذا بايد زمان ماند متناسب با آن تعيين شود.

تصفیه فاضلاب صنعتی