فرايند A2O

فرايند A2O 

فرايند انحصاری A2O، اصلاح شده فرآيند AO می باشد. فرايند AO در ابتدا، شامل يك ناحيه بی هوازی برای حذف بيولوژيكی فسفر بود كه در ادامه آن يك منطقه هوازی قرار داشت. بارنارد در سال 1974 اولين كسي بود كه تشخيص داد جهت حذف بيولوژيكی فسفر نياز به يك ناحيه انوكسيگ قبل از حوض هوادهي وجود دارد. تا اين ناحيه انوكسيك تماس بين لجن فعال و فاضلاب ورودي را فراهم كند تا حذف بيولوژيكی فسفر انجام شود. برنارد آنرا فرايند پوردوكس نامگذاری كرد. فرايند AO نام ديگر فرايند پوردوكس است كه به صورت تجاری به ثبت رسيده است. اختلاف مهم آن، استفاده از راكتورهای هوازی و بی هوازی چند مرحله ای است. استفاده از ناحيه انوكسيك، مقدار نيترات ورودی به ناحيه بی هوازی را در لجن فعال برگشتی كاهش می دهد.

زمان ماند جامدات در فرايند A2O بين 5-25 روز مي باشد و غلظت MLSS در اين فرايند بين 3000تا 4000 ميلي گرم بر ليتر متغير است. زمان ماند هيدروليكی در اين فرايند بين 0.5-1.5 ساعت در ناحيه بی هوازی و 0.5- 1 ساعت در ناحيه انوكسيك و 4-8 ساعت در ناحيه هوازی متغير مي باشد. در اين فرايندها نيتريفيكاسيون وجود ندارد و زمان ماند بی هوازی بين 30 دقيقه تا يك ساعت براي فراهم كردن شرايط انتخابي در حذف بيولوژيكی فسفر است. اما در فرآیند A2O يك ناحيه انوكسيك براي دنيتريفيكاسيون درنظر گرفته می شود. زمان ماند در ناحيه انوكسيك تقريباً 1 ساعت است. ناحيه انوكسيك كمبود اكسيژن محلول دارد؛ اما اكسيژن با پيوند شيميايي به شكل نيترات و نيتريت توسط جريان مايع مخلوط برگشتي نيتريفاير شده از ناحيه هوازی توليد مي شود. استفاده از ناحيه انوكسيك، مقدار نيترات ورودي به ناحيه بی هوازی را در لجن فعال برگشتی كاهش مي دهد. در صد برگشت لجن در فرايند A2O بين 25 تا 100 بوده و درصد برگشت فاضلاب از ناحيه هوازی به انوكسيك بين 100 تا 400 مي باشد.

در فرايند A2O ، جريان لجن فعال برگشتي كه حاوي نيترات است، بطور مستقيم به منطقه بی هوازی وارد مي شود. شکل زیر دیاگرام جریان را در یک سیستم A2O نشان می دهد.

 مزایای روش (A2O)

  • - حذف نيتروژن و فسفر
  • - توليد قليائيت براي نيتريفيكاسيون
  • - توليد لجن با ته نشيني خوب
  • - بهره برداری نسبتاً ساده
  • - صرفه جويی در انرژی

 معایب روش (A2O)

  • - RAS حاوی نيترات به ناحيه بی هوازی برگشت داده می شود؛ بنابراين بر توانايي حذف فسفر تاثير می گذارد.
  • - محدود شدن حذف نيتروژن توسط جريان برگشت داخلی
  • - نياز به BOD/P بيشتر در مقايسه با فرايند AO

کاربرد روش (A2O)

  • - برای تصفیه هر نوع فاضلاب انسانی، فاضلاب بهداشتی با قابلیت حذف نیتروژن و فسفر به عنوان تصفیه تکمیلی برای تصفیه فاضلاب های صنعتی