فرايند Bardenpho

فرایند Bardenpho 

اين فرایند شامل يک مرحله انوكسيک اوليه، يک مرحله هوازی، يک مرحله انوكسيک نهايی و يک مرحله هوازی نهايی می باشد. مدت زمان ماند فاضلاب در مرحله انوكسيک نهايی تا حدودی برابر يا بيشتر از مدت زمان ماندی است كه فاضلاب در مرحله انوكسيک اوليه می گذراند. در منطقه انوكسيک نهايی غلظت ازت نيتراته به مقدار بالايی كاهش می يابد به گونه ای كه غلظت ازت نيتراته در قسمت خروجی از ناحيه هوازی از مقادير بين 5-7 mg/L تا مقدار كمتر از 3 mg/L كاهش می يابد. در فرایند Bardenpho كه نام آن از سه بخش برنارد و دنيتريفيكاسيون و فسفر تشكيل شده است، علاوه بر حذف بيولوژيكی نيتروژن، حذف بيولوژيكی فسفر نيز اتفاق می افتد. اين فرایند در سال 1970 ميلادی در تصفيه خانه های فاضلاب كشور آفريقای جنوبی به كار برده شده است.

زمان ماند جامدات در فرایند Bardenpho بين 10 تا 20 روز و زمان ماند هيدروليكی آن در مجموع بين 8 تا 20 ساعت متغير است . برگشت لجن در اين فرایند بين 50 تا 100 درصد و ميزان برگشت داخلی آن بين 2 تا 4 برابر جريان ورودی است.

از مزايای روش Bardenpho مي توان به مورد زير اشاره كرد:

  • - توانايی دستيابی به مقدار نيتروژن پساب خروجی كمتر از mg/l 3

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - نياز به رأكتور با حجم زياد
  • - بازده كم تاک انوكسيک ثانويه