فرايند Bardenpho اصلاح شده

فرايند Bardenpho اصلاح شده 

در اين فرايند، روش برگشت و توای مرحله ای نسبت به فرايند A²/O متفاوت است. در فرايند Bardenpho اصلاح شده پنج مرحله ای، مناطق بی هوازی و انوكسيك و هوازی برای حذف فسفر، نيتروژن و كربن فراهم شده است.

مرحله انوكسيك ثانويه برای دنيتريفيكاسيون اضافی فراهم می شود كه با استفاده از نيترات توليدی در مرحله هوازی بعنوان گيرنده الكترون و كربن آلی ناشی از خود تخريبی بعنوان دهنده الكترون انجام می شود. همچنين مرحله هوازی انتهايی، برای حذف گاز نيتروژن اضافی از محلول و كاهش رها سازی فسفر در زلال ساز نهايی می باشد. مايع مخلوط حاصل از ناحيه هوازی اوليه به منطقه انوكسيك برگشت داده می شود. در اين فرايند، از SRT طولانی تری (10-20 روز) نسبت به فرايند A²/O استفاده می شود و بدين ترتيب توانايی اكسيداسيون كربن افزايش می يابد .

زمان ماند جامدات در اين فرايند بين 10 تا 20 روز متغير می باشد. غلظت جامدات معلق مخلوط در مايع بين 3000 تا 4000 ميلی گرم در ليتر می باشد. و زمان ماند هيدروليكی در ناحيه بی هوازی بين 0.5 تا 1.5 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1-3 در مرحله اول و 2-4 در مرحله دوم متغير می باشد. و زمان ماند هيدروليكی در ناحيه هوازی بين 4-12 ساعت در مرحله اول و 0.5- 1 ساعت در مرحله دوم متغير است. درصد برگشت فاضلاب از مرحله هوازی اوليه به مرحله انوكسيك اوليه بين 200-400 می باشد.

از مزايای روش Bardenpho 5 مرحله ای مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - امكان دستيابی به غلظت نيتروژن كلی برابر 3-5 ميلی گرم برليتر در پساب خروجی
  • - توليد لجن با ته نشينی خوب

از معايب روش Bardenpho 5 مرحله ای می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - بازده كم حذف فسفر
  • - نياز به تانك باحجم بيشتر