فرايند Bio denitro

فرایند Bio denitro 

در اين فرایند حداقل از دو نهر اكسيداسيون به شكل سری استفاده می شود كه اين نهرها می تواند به شكل های مختلف با يكديگر سری شده و نوع بهره برداری آنها متفاوت می باشد. در اين تانک همواره فاضلاب به سيستم وارد می شود . همچنين در كانال های آن، ميكسر هايی جهت اختلاط و يا هوادهی، به صورت مستغرق قرار گرفته است كه می تواند با توجه به حالات مختلف بهره برداری عمل اختلاط و هوادهی و يا اختلاط تنها را ميسر نمايد. فاضلاب پس از ورود به تانک فرایند Bio denitro وارد فاز A بهره برداری می شود كه در اين فاز مرحله انوكسيک اوليه و هوازی قرار دارد كه در مرحله انوكسيک آن، عمل دنيتريفيكاسيون سبب افزايش نيترات شده و مرحله هوازی آن با توجه به مقدار اكسيژن موجود سبب احياي نيترات می شود و در هر صورت، مقدار نيترات در فاضلاب افزايش می يابد. مقدار زمان اين فاز حدود 90 دقيقه می باشد. سپس فاضلاب وارد فاز B می شود كه شامل فاز هوازي/ هوازي ، است و مقدار زمان ماند در اين فاز حدود 30 دقيقه است ، و بعد از آن فاضلاب وارد فاز C بهره برداری شده كه شامل دو تانك هوازی/ انوكسيك است كه فاضلاب وارد تانك انوكسيك شده و پس از آن به تانك هوازی راه می يابد زمان ماند در اين فاز به حدود 90 دقيقه می رسدو از آنجا به خارج هدايت می شود. بعد از اين مرحله ، فاضلاب وارد فاز D بهره برداری می شود كه هر دو تانك هوازی بوده و فاضلاب ورودی به تانك هوازی می ريزد و پس از گذراندن زمان ماند حدود 30 دقيقه ، از تانك خارج شده و پساب خروجی حاصل، حاوی غلظت كل نيتروژن كمتر از mg/L 8 می باشد.

در اين فرایند زمان ماند جامدات بين 20 تا 40 روز و زمان ماند هيدروليكي بين 20 تا 30 ساعت متغير است . برگشت لجن فعال نيز درون فرایند، بين 50 تا 100 در صد متغير می باشد.

از مزاياي روش Bio-denitro می توان به موارد زير اشاره نمود:

  • - دستيابی به نيتروژن كل mg/l 85
  • - به دليل حجم زياد رأكتور به بارهای ناشی از شوك مقاوم است.

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - پيچيدگی طراحی سيستم
  • - به دليل نياز به دو رأكتور نهر اكسيداسيون، هزينه ساختمانی افزايش می يابد.