فرايند Johannesburg

فرايند Johannesburg 

اين فرايند كه نام آن از محل پيدايش آن در ژوهانسبورگ آفريقای جنوبی بوجود آمده است، نوعی از فرايند UCT استاندارد يا UCT اصلاح شده برای كاهش نيترات ورودی به منطقه بي هوازی است كه منجر به افزايش حذف بيولوژيكی فسفر در فاضلاب های ضعيف مي گردد. لجن فعال برگشتی به طور مستقيم وارد منطقه انوكسيك می شود كه زمان ماند كافی برای كاهش نيترات مايع مخلوط قبل از ورود به ناحيه بی هوازي دارد. كاهش نيترات توسط سرعت تنفس خود تخريبی مايع مخلوط انجام می شود و زمان ماند منطقه انوكسيك به غلظت مايع مخلوط، دما و غلظت نيترات در جريان لجن برگشتی بستگی دارد. در مقايسه با فرايند UCT، غلظت MLSS بيشتری در منطقه بی هوازی نگهداری می شود كه دارای زمان ماند حدود 1 ساعت است.