فرايند Ludzack Ettinger

فرایند Ludzack Ettinger 

دو دانشمند بنامهای Ludzack و Ettinger اولين كسانی بودند كه اقدام به حذف بيولوژيكی نيتروژن از فاضلاب نمودند. در اين روش تصفيه يك ناحيه انوكسيك در ابتدا قرار گرفته و فاضلاب ورودی پس از عبور از ناحيه انوكسيك ، وارد ناحيه هوازی می شود. در اين فرایند، در قسمت هوازی نيترات توليد می شود و از طريق لجن فعال برگشتی به قسمت انوكسيك برگشت داده مي شود. و از آنجايي كه مقدار نيترات تنها از طريق لجن فعال برگشتی محدود می شود، دنيتريفيكاسيون نيز توسط لجن فعال برگشتی كنترل مي شود. با توجه به افزايش يافتن نسبت برگشت RAS، از اين فرایند به منظور كنترل صعود لجن نشأت گرفته از دنيتريفيكاسيون در زلال ساز ثانويه استفاده می شود .

از مزايای روش Ludzack Ettinger می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - صرفه جويی در مصرف انرژی
  • - حذف BOD قبل از ناحيه هوازی
  • - توليد قليائيت قبل از نيتريفيكاسيون