فرايند MLE

فرایند MLE 

جريان برگشتی به دبی جريان ورودی می باشد، غلظت متوسط ازت نيتراته در پساب خروجی به مقادير بين 4-7 mg/L خواهد رسيد. در فرایند MLE راندمان حذف نيترات بالاست. و زمان ماند هيدروليكی در ناحيه انوكسيك در محدوده 2-4 ساعت متغير است. و زمانی كه منطقه انوكسيك چند مرحله اي شود ، كل زمان ماند به نصف يا 70 درصد حالت تك مرحله اي كاهش می يابد. در فرایند MLE زمان ماند جامدات معمولا بين 7 تا 20 روز و زمان ماند هيدروليكی آن بين 5 تا 15 ساعت می باشد. درصد لجن برگشتی در اين فرایند بين 50 تا 100 درصد متغير است و درصد برگشت داخلی آن بين 100 تا 200 درصد متغير است.

از مزايای روش MLE می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - تطابق زياد با فرایندهای موجود لجن فعال
  • - دستيابی به نيتروژن كل mg/l 85

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - توانايی حذف نيتروژن تابعی از جريان برگشت داخلی است.
  • - امكان ايجاد مشكل رشد باكتری نوكارديا
  • - نياز به كنترل اكسيژن محلول قبل از برگشت