فرايند Orbal

فرایند Orbal 

فرایند اربال از چند كانال كه به صورت دايره ای و يا مربعی به طور متوالی در داخل هم قرار گرفته اند ، تشكيل شده است. فاضلاب ورودی ابتدا وارد كانال بيرونی می شود ، كه غلظت اكسيژن محلول موجود در آن كمتر ازmg/l 0.3 می باشد. حجم اين كانال بيروني تقريباً نصف حجم تانك است . فاضلاب ورودی، پس از كانال اول، وارد كانال دوم می شود كه غلظت اكسيژن محلول در آن بين 0.5 تا 1.5 ميلي گرم بر ليتر می باشد. و حجمي در حدود يك سوم حجم كل تانك را شامل می شود. سپس فاضلاب وارد كانال سوم می شود كه غلظت اكسيژن محلول آن بين 2 تا 3 ميلی گرم بر ليتر است و حجمی حدود يك ششم كل حجم تانك را در بر می گيرد. سپس لجن فعال، از تانك زلال ساز به كانال اول برگشت داده می شود. و نيز گاهي اوقات جريان مايع مخلوط را در داخل خود سيستم، از كانال سوم به كانال اول بر می گردانند كه اين امر سبب انجام دنيتريفيكاسيون نيترات حاصل شده از فرایند نيتريفيكاسيون كانال های داخلی می شود.

در فرایند Orbal زمان ماند جامدات بين 10 تا 30 روز و نيز زمان ماند هيدروليكي بين 10 تا 20 ساعت متغير می باشد . و مقدار برگشت لجن داخلي در اين فرایند بين 50 تا 100 درصد متغير می باشد.

از مزايای اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - امكان مقدار نيتروژن كم در پساب خروجی ( محدوده كمتر از mg/l 3)
  • - امكان صرفه جويی زياد انرژی
  • - فرایند می تواند بدون ساختمان جديد به تأسيسات موجود ضميمه شود.
  • - افزايش كنترل SVI، توليد قليائيت

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  • - نياز به رأكتور بزرگتر و همچنين مهارت در بهره برداری
  • - نياز به كنترل مداوم سيستم فرایند