فرايند Sharon

فرایند Sharon 

در اين فرایند يك رأكتور مختلط داريم كه در آن بيومس وجود ندارد. و دراين رأكتور عمل حذف آمونياک به نيتريت به خوبي انجام مي شود. در فرایند Sharon، آمونیاک مستقیما به نیتریت تبدیل میشود و پس از آن به طور مستقيم به گاز نيتروژن تبديل مي شود. در این فرایند زمان ماند هیدرولیکی (HRT) و زمان ماند جامدات (SRT) با يكديگر برابر است. كه بسته به غلظت آمونياك در جريان مايع ، اين زمان ماند بين 1 تا 2 روز متغيراست. در دمای بالا، اکسید کننده های آمونیاک با سرعت بيشتري نسبت به باکتریهای اکسید کننده نیتریت رشد میکنند. به همين دليل اکسید کننده های نیتریت از سیستم شسته و خارج مي شوند و اکسیداسیون آمونیاک در مرحله نیتریت متوقف میشود. این یک فرایند حرارت زا است که دردمای بین 30 تا 40 درجه سانتی گراد انجام مي شود. دمای جریان جانبی هاضم میتواند بین 25 تا 30 درجه سانتی گراد باشد. در رأكتور Sharon فعاليت ميكروبها ايجاد حرارت مي كند به نحوي كه دماي فاضلاب را تا 8 درجه سانتي گراد افزايش مي دهد . كه البته بستگي به فصل سال دارد كه اگر فصل زمستان باشد، ممكن است حرارت بيشتري احتياج شود.

اين فرایند براي حذف بيولوژيكی نيتروژن از لجنابهايي كه از آبگيري جامدات هضم شده بي هوازي بدست مي آيند به كار مي رود. و از آنجاييكه اين لجناب ها دماي بالايي دارند و قليايي هستند، براي رشد باكتری های اكسيد كننده آمونياک و جلوگيري از رشد باكتریهای اكسيدكننده نيتريت، بسيار مناسب هستند . در اين مدت با روشن و خاموش كردن هواده ، شرايط انوكسيك براي احياي نيترات فراهم مي شود. و در مدتي كه هواده خاموش است ، براي احيا نمودن نيتريت از ماده متانول استفاده مي كنند . هم چنين ، گاهي اوقات جريان حاوي نيتريت را مي توان به ابتداي فرایند برگشت داد تا كنترل بو توسط گيرنده الكترون انجام شود.

از مزايای اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد:

  •  - امكان مقدار نيتروژن كم در پساب خروجی ( محدوده كمتر از mg/l 3)
  •  - امكان صرفه جويی زياد انرژی
  •  - فرایند مي تواند بدون ساختمان جديد به تأسيسات موجود ضميمه شود.
  •  - افزايش كنترل SVI ، توليد قليائيت

از معايب اين روش مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  •  - نياز به رأكتور بزرگتر و همچنين مهارت در بهره برداری
  •  - نياز به كنترل مداوم سيستم فرایند

تصفیه فاضلاب صنعتی