فرايند UCT (استاندارد و اصلاح شده)

فرايند UCT (استاندارد و اصلاح شده) 

فرايند UCT در دانشگاه University of Cape Town آفريقای جنوبی توسعه پيدا كرده است. فرايند UCT استاندارد به استثنای دو مورد، مشابه فرايند A²/O است. لجن فعال برگشتی به جای مرحله هوازی به مرحله انوكسيك برگشت داده می شود و برگشت داخلي از مرحله انوكسيك به مرحله بی هوازی است. با برگشت لجن فعال به مرحله انوكسيك، ورود نيترات به مرحله بی هوازی محدود مي شود، بدين وسيله حذف فسفر در مرحله بی هوازی زياد می شود. همچنين برگشت داخلی باعث افزايش مصرف مواد آلی در مرحله بی هوازی می شود. مايع مخلوط حاصل از مرحله انوكسيك حاوی BOD محلول زيادی است، اما نيترات كمی دارد. برگشت مايع مخلوط انوكسيك برای ايجاد شرايط بهينه در جذب تخميری مرحله بی هوازی انجام می گيرد. در اين فرايند، بدليل كمتر بودن غلظت مايع مخلوط، زمان ماند بی هوازی بايد نسبت به فرايند Phoredox طولانی تر باشد و در محدوده 1 تا 2 ساعت است. نسبت برگشت بی هوازی معمولا 2 برابر دبی ورودی است.

در فرايند UCT اصلاح شده، لجن فعال برگشتی به طور مستقيم وارد راكتور انوكسيك می شود كه جريان برگشت داخلی حاوی نيترات را دريافت نمی كند. نيترات در اين تانك كاهش می يابد و مايع مخلوط راكتور به تانك بی هوازی برگشت داده می شود . تانك انوكسيك ثانويه بعد از تانك انوكسيك اوليه قرار دارد و جريان برگشت داخلي حاوی نيترات را از تانك هوازی دريافت ميكند و نقش مهمی در حذف نيترات فرايند ايفا ميكند.

در اين فرايند زمان ماند جامدات بين 10-25 روز بوده و غلظت MLSS 3000-4000 ميلي گرم بر ليتر می باشد. همچنين زمان ماند هيدروليكی در اين فرايند در ناحيه هوازی بين 1-2 ساعت ودر ناحيه انوكسيك 2-4 ساعت و در ناحيه هوازی بين 4-12 ساعت متغير می باشد. در صد برگشت لجن در فرايند UCT بين 80 تا 100 بوده و درصد برگشت مايع مخلوط از ناحيه انوكسيك به بی هوازی بين 200-400 و درصد برگشت مايع مخلوط از ناحيه هوازی به انوكسيك بين 100-300 می باشد.

از مزاياي روش UCT می توان به موارد زير اشاره كرد :

  • - بارگذاري نيترات در ناحيه بی هوازی كاهش می يابد، بنابراين توانايي حذف فسفر افزايش می يابد.
  • - توانايي فرايند در حذف مناسب فسفر از فاضلاب های ضعيف تر
  • - توليد لجن با ته نشينی مناسب
  • - حذف مناسب نيتروژن

از معايب اين فرايند می توان به مورد زير اشاره كرد :

  • - نياز به سيستم برگشت اضافی