تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIP   

تصفیه فاضلاب بهداشتی به روش VIPفرايند VIP، به استثنای روشهای مورد استفاده برای جريان های برگشتی ، مشابه فرايندهای UCT و A²/O می باشد. در اين فرايند ، تمام مناطق مرحله بندی شده است كه شامل حداقل دو بخش سری با اختلاط كامل می باشد. لجن فعال برگشتی همراه با جريان برگشتی نيتريفاير شده منطقه هوازی به ورودی منطقه انوكسيك تخليه می شود. مايع مخلوط حاصل از منطقه انوكسيك به ابتدای منطقه بی هوازی برگشت داده می شود. همچنين فرايند VIP بعنوان يك سيستم با سرعت بالا طراحی شده است كه بهره برداری با SRT خيلی كمتر ، راندمان حذف بيولوژيكی فسفر را افزايش می دهد. در اين فرايند ، منطقه هوازی برای نيتريفيكاسيون طراحی می شود. زمام ماند جامدات در فرايند VIP بين 5 تا 10 روز بوده و غلظت MLSS در اين فرايند بين 2000-4000 mg/l متغير است. همچنين زمان ماند هيدروليكی در اين فرايند در ناحيه بی هوازی بين 1-2 ساعت و در ناحيه انوكسيك بين 1-2 ساعت و در ناحيه هوازی بين 4-6 ساعت متغير می باشد. درصد برگشت لجن در اين فرايند بين 80 تا 100 بوده و درصد بازگشت فاضلاب از منطقه انوكسيك به منطقه بی هوازی بين 100 تا 200 و درصد برگشت فاضلاب از منطقه هوازی به انوكسيك 100 تا 300 می باشد.

از مزايای روش VIP می توان به موارد زير اشاره كرد :

  • بارگذاری نيترات در ناحيه بی هوازی كاهش می يابد، بنابراين توانايی حذف فسفر افزايش می يابد.
  • توليد لجن با ته نشينی خوب
  • نياز به BOD/P كمتر در مقايسه با فرايند UCT

از معايب اين روش می توان به موارد زير اشاره كرد :

  • بهره برداری خيلی پيچيده
  • نياز به سيستم برگشت اضافی
  • نياز به تجهيزات بيشتر در دوره بهره برداری مرحله ای