روش اندازه گیری هدایت الکتریکی در تصفیه فاضلاب   

هدايت الكتريكي معياري از توان آب براي هدايت جريان الكتريكي ميباشد که اين ويژگي با کل غلظت مواد يونيزه شده در آب(يونهاي مثبت ومنفي) ودمايي که اندازه گيري در آن انجام مي شود مرتبط ميباشد . هدايت الکتريکی آب را با دستگاهی به نام کنداکتيويتيمتر اندازه گيری وبراساس واحد ميکروموس بر سانتيمتر گزارش می نمايند. با اندازه گيری هدايت الکتريکی می توان به کيفيت آب وطبقه بندی آن پی برد. مقذار کل مواد جامد محلول را می توان از ضرب قابليت هدايت الكتريكي در ضريب تجربی (55/0 – 7/0) تخمين زد که بستگي به ترکيبات محلول و درجه حرارت اندازه گيري شده دارد.

تجهيزات مورد نياز :

کنداکتيويتيمتر

روش آزمون :

آماده سازی محلول استاندارد کلرید پتاسیم 01/0 مولار: 6/745 میلی گرم کلرید پتاسیم بدون آب را در آب مقطر حل و تا یک لیتر رقیق کنید. این محلول در 25 درجه سانتی گراد دارای هدایت الکتریکی برابر با 1413 میکرو مو بر سانتی متر می باشد. این محلول را در بطری پیرکس با درب شیشه ای نگهداری نمایید. دما و هدایت الکتریکی محلول استاندارد هر روز اندازه گیری شود. دستگاه کنداکتيويتيمتر را آماده کرده، دما و هدایت الکتریکی نمونه ها را اندازه گیری کرده و در صورت مشابه بودن دمای نمونه و محلول استاندارد، از روی فرمول زیر هدایت الکتریکی نمونه را محاسبه کنید.
هدایت اندازه گیری شده با دستگاه * هدایت الکتریکی محلول استاندارد/1413 = هدایت الکتریکی نمونه