شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی   

تصفیه فاضلاب بهداشتیاحداث شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی در مجامع به مقدار زیادی در افزایش سطح بهداشت منطقه موثر بوده است. بنابراین ضرورت احداث شبکه جمع آوری فاضلاب بهداشتی از جمله ضروریات جوامع بشری به حساب می آید و گامی بزرگ در راه رسیدن به توسعه پایدار و پیشرفت اقتصادی است. موضوع مهمی که غالبا هنگام طراحی سیستم های فاضلاب توجه کمی به آن می شود نوع شبکه جمع آوری و روش دفع فاضلاب رویی است که برای انتقال فاضلاب به سیستم تصفیه خانه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

فاضلاب روهای ثقلی متعارف به گونه ای طراحی می شود که مناطق شهری و نیمه شهری دارای تراکم جمعیتی بالا را تحت پوشش قرار می دهد، این نوع سیستم ها غالبا در مناطق با تراکم جمعیتی کم باعث تحمیل هزینه های زیاد وغیر ضروری خواهد شد. این در حالی است که در جوامع کوچک مخصوصا در روستاها باید از روشهای جمع آوری فاضلاب جایگزین یا ترکیبی از روشهای متعارف استفاده نمود.فاضلاب روستایی نسبت به فاضلاب شهری تفاوت هایی را دارا می باشد, چراکه در روستاها مردم آب کمتری را مصرف می کنند و در واقع میزان تبدیل آب به فاضلاب در روستاها کمتر می باشد. فاضلاب روستاها دارای دبی کمتر وغلظت بیشتری هستند وباتوجه به اینکه حداقل قطر شبکه های متعارف(مجزا) mm ۲۰۰ است ممکن است فاضلاب به سرعت خود شستشویی نرسد و باعث رسوب و گرفتگی در شبکه شود. یکی از مشکلات اجرای روش متعارف در روستاها وضعیت توپوگرافی نامناسب روستاها است چون عرض معابر دراکثرروستاها کم است وجنس زمین در بعضی از آن ها صخره ای و کوهستانی می باشد و همچنین در مناطقی که شیب زمین منفی است نیاز به حفاری بیشتر می باشد، بنابراین توجه دست اندرکاران این بخش به روش های غیر متعارف معطوف گشته است و ذکر این نکته ضروری است که این سیستم ها فقط برای مناطق خاصی قابل اجرا است.