باكتری های تصفيه كننده فاضلاب در روش رشد چسبيده و رشد معلق   

باکتری ها میکروارگانیسم های تک سلولی هستند که معمولا بیرنگ بوده و پست ترین شکل از حیاتند.تعدادی از باکتری ها مانند کلستریدیوم عامل کزاز ایجاد یک بیماری خاص واحد میکند اما بعضی طیف وسیعی از بیماری ها را سبب می شوند مثل استافیلوکک ائروس.اب همچنین ممکن است به عنوان منبع عفونت تلقی شود مثل باکتری ویبریو کلر اکه سبب وبا می شود.انهاعلاوه برشکل باسیل(میله ای شکل مثل باسیلوس سوبتیلیس)ممکن است به شکل کوکسی(کروی مثل استرپتوکوکوس)واسپریلها(فنری )نیز باشند

در سيستم هاي تصفيه فاضلاب كه به روش ها ي مختلفي انجام پذير است مي توان به تصفيه آن به روش بيولوژيكي اشاره نمود. در اين روش از تصفيه فاضلاب كه مي توان به صورت رشد معلق و رشد چسبيده صورت گيرد از باكتري هايي با متابوليسم هاي متفاوت استفاده مي شود. در اين روش ها باكتري ها مي توانند مواد آلي و مختلفي كه در فاضلاب وجود دارد را يا به صورت آزاد در محيط تصفيه يا بر روي يك سطح ثابت مصرف كرده و به مواد ثابت تبديل نمايند. باكتري ها و ارگانيسم هايي كه براي اين كارها مي باشد متفاوت بوده و بسته به نوع باكتري و متابوليسمي كه دارد مواد مختلفي را تثبيت و تبديل نمايد. همچنين در روش تصفيه فاضلاب به صورت چسبيده بر روي محيط هاي ثابت باكتري هاي مختلفي مي تواند قرار داده شود.