خصوصيات اساسی سيستم فاضلاب   

تصفیه فاضلاب بهداشتیهر ساختمان بايد دارای يك سيستم اصولي(فاضلاب) باشد. سيستمي كه بتواند به طور كامل و صحيح فاضلاب را از تمام سرويس های بهداشتی و تجهيزات موجود در آن جمع آوری كرده و آن را به شبكه فاضلاب شهری، شبكه های خصوصی منتهی به شبكه فاضلاب شهری ، مخازن سپتيك و ديگر نقاط تعيين شده منتقل نمايد. ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻛﻠــی ﻳــﻚ ﺳﻴﺴــﺘﻢ ﻓﺎﺿــﻼب ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧی ﻫﻨﮕــﺎﻣی اﺻــﻮﻟی و ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑــﺎ ﺿــﻮاﺑﻂ ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﻛــﻪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ اﻧﺘﻘــﺎل ﻓﺎﺿﻼب ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دارای وﻳﮋﮔی ﻫﺎی زﻳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

- به حد اقل رسانيدن امكان گرفتگی ،انسداد و نشت

- ممانعت از ورود گازهای آلوده و بوهای ناخوشايند فاضلاب به درون ساختمان در همه شرايط

- مجهز بودن به لوله های هواكش و هواكش دفع فاضلاب

- دارا بودن امكان بازديد ،پاك كردن و زدودن گرفتگی های احتمالی در صورت نياز(دريچه بازديد)

- حفظ كارآئي در شرايط نشست ولرزش ساختمان

انتخاب متريال

انواع لوله جهت اجرای سيستم فاضلاب :

- لوله های پی وی سی

- لوله های پلی اتيلن

- لوله های پوش فيت

- لوله های چدنی

لوله های پی وی سی

اين نوع لوله ها در اندازه های متری در بازار توزيع می گردد و به وسيله سوكت و چسب مخصوص به اتصالات

محكم مي شود.

مزايا : نخواستن ابزار زياد و اجراء آسان و قابل اشتعال نبودن

معايب : شكنندگي بالا

لوله های پلی اتيلن :

اين نوع لوله از جنس پلی اتيلن ساخته شده در اندازه های 6متری يا رول 100 متری در بازار توزيع می گردد و به وسيله جوش لب به لب به اتصالات محكم می شود. در اين روش يك دستگاه اتو دو طرفه با درجه حرارت بين دو سر قرار گرفته و پس از ذوب شدن دو سر اتو را از بين سرها برداشته و دو سر را به هم می چسبانند كه زائدهايی هم در بيرون و هم در داخل لوله ايجاد می شود.

مزايا : شكنندگی پايين

معايب : قابل اشتعال بودن و رسوب گيری بالا به دليل زائده داخل لوله را در هنگام جوشكاری

لوله های پوش فيت :

اين لوله های از جنس پلی پروپيلين باوزن مولكولی بالا ساخته شده و به وسيله سوكت واورينگ به اتصالات -200-150-100-50- محكم می شود و به دليل ثابت بودن سوكت در هنگام توليد به اندازه 30-300 ميليمتری در بازار توزيع می گردد.

مزايا : غير قابل اشتعال بودن و خراب نشدن اتصالات به دليل سوكت واورينگ و فاقد تردی و شكنندگی

معايب : قيمت بالا نسبت به لوله های ديگر و بست زدن پس هر اتصال بخاطر فرار نكردن اتصال درهنگام فشار

لوله های چدنی

اين لوله های از جنس پلی پروپيلين باوزن مولكولی بالا ساخته شده و به وسيله سوكت واورينگ به اتصالات -200-150-100-50- محكم می شود و به دليل ثابت بودن سوكت در هنگام توليد به اندازه 30-300 ميليمتری در بازار توزيع می گردد.

مزايای لوله های چدنی : : غير قابل اشتعال بودن و خراب نشدن اتصالات به دليل سوكت واورينگ و فاقد تردی و شكنندگی

معايب لوله های چدنی : : قيمت بالا نسبت به لوله های ديگر وبست زدن پس هر اتصال بخاطر فرار نكردن اتصال در هنگام فشار