تعريف فاضلاب,انواع فاضلاب   

آب های آلوده ناشی از فعاليت های انسانی را که بايد دفع شود يا به عبارتی ديگر، آب های زائد را فاضلاب می نامند. فاضلاب ترکيبی از آب و مواد جامد است. آب موجود درفاضلاب در حدود 99/9 درصد وزن آن را تشکيل می دهد و فقط 0/1 درصد آن مواد ديگر است .مواد جامد فاضلاب از نظر فيزيکی شامل مواد معلق و مواد محلول است و از نظر شيميايی به دو دسته مواد آلی و مواد معدنی تقسيم می شوند. علاوه بر مواد خارجی آلی و معدنی، فاضلاب دارای موجودات ذره بينی(ميکروب ها، ويروس ها وباکتری ها) نيز هست.از خصوصيات فيزيکی فاضلاب می توان به درجه حرارت، رنگ و بوی فاضلاب اشاره کرد. مهم ترين خصوصيات شيميايی فاضلاب عبارتند از: مواد آلی و غيرآلی موجود در فاضلاب، و گازهای(pH) محلول در فاضلاب.

انواع فاضلاب

فاضلاب ها برحسب نوع پيدايش به سه گروه فاضلاب های خانگی، فاضلاب صنعتی و فاضلاب سطحی تقسيم می شوند.

فاضلاب خانگی

پس ازاستفاده از حمام، دست شويی، توالت، ماشين لباس شويی و ديگر وسايل بهداشتی، فاضلابی توليد می شود که آن را فاضلاب خانگی می گويند. فاضلاب خانگی به دو دسته فاضلاب سنگين (شامل فاضلاب توالت ها) و فاضلاب سبک( شامل فاضلاب دست شويی ها،ظرف شويی ها، زيردوشی ها و امثال اين وسايل) تقسيم می شود.

فاضلاب صنعتی

با توجه به نوع فعاليت در مراکز صنعتی و بهداشتی(مانند فاضلاب بيمارستان ها)، اين فاضلاب ها ايجاد می شود که ممکن است شامل انواع مواد شيميايی، باکتری ها، قارچ ها و مواد ديگر با رنگ، درجه حرارت، بو ودرجه اسيدی متفاوت باشند.

فاضلاب سطحی

آب های حاصل از بارندگی ها و شست وشوی معابر عمومی، فاضلاب های سطحی را تشکيل می دهند. اين نوع فاضلاب نيز از مواد جامد و آب تشکيل شده اند و بيشترين قسمت مواد جامد فاضلاب های سطحی را پس مانده های مواد غذايی، شن، ماسه، ذرات گياهی، مواد نفتی و… تشکيل می دهند.