ضرورت جمع آوری فاضلاب,جمع آوری فاضلاب خانگی   

ورود ميليون ها ليتر فاضلاب به رودخانه ها، درياها و منابع آب زيرزمينی باعث آلودگی شديد و خطرناک محيط زندگی انسان و ساير موجودات زنده می شود. به منظور جلوگيری از انواع آلودگی ها، سيستم های جمع آوری فاضلاب مورد استفاده قرار می گيرد.

مهم ترين علل ضرورت جمع آوری و تصفيه فاضلاب عبارتست از:

1- بالا آمدن سطح آب های زيرزمينی، به علت اينکه ميزان تخليه فاضلاب در آب های زيرزمينی با ميزان برداشت از آب های زيرزمينی متناسب نيست، به طوری که ممکن است فاضلاب دفع شده در نقاط مرتفع شهر در پايين ترين نقاط شهر به سطح زمين برسد.

2- آلودگی آب های زيرزمينی به علت دفع فاضلاب به روش غير بهداشتی که مخاطرات بهداشتی زيادی را نيز به دنبال خواهد داشت.

3- آلودگی خاک که در نتيجه، ترکيبات شيميايی و عوامل بيولوژيکی (بيماری زا) از طريق زنجيره غذايی (خاک به گياه، گياه به حيوان، حيوان به انسان و يا گياه مستقيم به انسان) به بدن انسان وارد می شود.

4- صدمه به حيات آبزيان

5- عدم امکان استفاده مجدد از پسآب حاصل از تصفيه فاضلاب که باعث صرف هزينه های سنگين برای تأمين و انتقال آب می شود.

6- به منظور تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی درجمهوری اسلامی ايران، حفاظت محيط زيست که نسل امروز و نسل های بعد بايد در آن حيات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظيفه عمومی تلقی می شود.

جمع آوری فاضلاب خانگی

به منظور جلوگيری از آلودگی محيط زندگی و جمع آوری و هدايت فاضلاب ساختمان به محل دفع، نياز به يک سيستم لوله کشی است. در طرح اين سيستم بايد کمترين طول لوله در نظر گرفته شود. همچنين تدابيری به منظور دفع سريع فاضلاب و جلوگيری از گرفتگی در مسير فاضلاب پيش بينی شود، از جمله می توان به استفاده از لوله هايی با قطر مناسب، شيب بندی مناسب لوله ها و استفاده از وصاله های ۴۵ درجه (زانو، سه راه و…)اشاره کرد.

اجزای اصلی سيستم جمع آوری فاضلاب خانگی

سيفون: وسيله ای است که از يک طرف به وسيله بهداشتی و از طرف ديگر به شاخه افقی فاضلاب اتصال دارد. وجود آب در داخل سيفون باعث جلوگيری از عبور هوا و گاز درون شبکه به داخل ساختمان می شود.

لوله افقی فاضلاب: از اين لوله برای انتقال فاضلاب از سيفون به لوله قائم فاضلاب استفاده می شود.

لوله قائم فاضلاب: فاضلاب از طريق لوله های افقی هر طبقه وارد لوله قائم شده به طرف پايين حرکت می کند.

لوله هواکش: برای ايجاد ارتباط شبکه فاضلاب با جو و تخليه گاز و هوای درون شبکه به بيرون می باشد و يکی از مهم ترين قسمت های شبکه لوله کشی فاضلاب است که تا روی بام امتداد می يابد.