دفع فاضلاب بهداشتی در سپتيک تانک   

سپتيک تانک

مخزنی سرپوشيده و معمولاً ساخته شده از بتن مسلّح با مصالح مصرفی مرغوب و غيرقابل نفوذ است. برای زلال سازی بهتر فاضلاب بهداشتی و گرفتن نوسان های جريان آن سپتيک تانک را از دو يا سه انباره ی مستطيل شکل می سازند. ورود و خروج فاضلاب از يک انباره به انباره ی ديگر از سوراخ های پيش بينی شده در ديوارهای جداکننده ی آنها، در عمق ۳۰ تا ۴۵ سانتی متری در زير سطح فاضلاب، انجام می شود تا مواد شناور نيز از انباره خارج نگردند.

برای خروج گازهای متعفن توليد شده از عمل باکتری ها در سپتيک تانک، نصب لوله هواکش به قطر ۴ اينچ که تا بام ساختمان های مجاور امتداد يافته است، ضرورت دارد. ايجاد دريچه ی آدم رو، بر روی سقف انباره ها يکی ديگر از ضروريات ساختمان سپتيک تانک می باشد. فاضلاب پس از ورود به انباره و به علت کاهش سرعت جريان آن، قسمتی از مواد معلق را به صورت ته نشينی از دست می دهد و از سوی ديگر انباره خارج می شود. مواد ته نشين شده به صورت لجن در کف انباره هضم می شود به طوری که انباره در هر سال يک يا دو بار نياز به خالی کردن پيدا می کند.

سپتیک تانکتصفیه فاضلاب بهداشتی