دفع فاضلاب بهداشتی درچاه   

در مواردی که مقدار فاضلاب کم و محدود به چند خانواده باشد و زمين در عمق های نسبتاً کم(حدود ۲۰ متری) به لايه های آبرفتی نفوذپذير برسد و سفره های آب زيرزمينی حداقل ۳ تا ۴ متر پايين تر از لايه های ياد شده قرار گرفته باشد و يا از اين سفره ها هيچ گونه برداشتی برای مصارف بهداشتی و شرب نشود، روش استفاده از چاه فاضلاب، ساده ترين و ارزان ترين روش دفع فاضلاب بهداشتی است.

ساختمان چاه فاضلاب بهداشتی از سه قسمت زير تشکيل شده است:

دهانه چاه: دهانه قسمت ورودی فاضلاب به چاه است. لوله های جمع آوری، فاضلاب را در بخش قيفی شکل، مانند گلدان بدون کف، ريخته تا به ميله هدايت شود.

ميلۀ چاه: چاه به قطر ۸۰ سانتی متر را، آن قدر حفاری می کنند که به زمين شنی با قابليت جذب زياد آب برسند به اين عمق، ميله می گويند. به لحاظ تأثير منفی حفاری در ساختمان و همچنين رعايت اصول بهداشتی، عمق ميله ی چاه، بهتر است از ۶ متر بيشتر باشد.

انبارۀ چاه: پس از رسيدن به زمين شنی، در جهت يا جهات مناسب، انباره حفر می شود. ارتفاع انباره 5/ 1متر و عرض آن حدود ۱متر مناسب است به لحاظ ايجاد مقاومت بيشتر در برابر بارهای وارد برروی سقف انباره بهتر است که قسمت فوقانی انباره به صورت قوسی خاک برداری شود. برای تعيين حجم انباره که بستگی به مقدار فاضلاب توليدی، مواد تشکيل دهنده ی فاضلاب و ميزان نفوذپذيری زمين دارد، نمی توان عدد دقيقی ارائه نمود، اما به صورت تقريبی می توان از جدول زیر استفاده کرد.

نفر

حجم انباره به متر مکعب

10

50

20

100

30

150

40

180

50

225

60

275

تصفیه فاضلاب بهداشتی