تصفيه فاضلاب دراجتماعات كوچك ومناطق روستای   

با توجه به : 

- شرايط آب و هوايي

- توپوگرافي و زمين شناسي حاكم در آنها

- عدم وجود زمين كافي براي احداث تصفيه خانه فاضلاب

- ويژگي هاي كمي و كيفي فاضلاب نظير دبي كم و نوسانات بالاي آن

- ضرورت ويژه تصفيه فاضلاب روستاييان به دليل ايجاد آلودگي در محيط زيست و منابع آبهاي زيرزميني و سطحي

- و نيز تامين آب بهداشتي سالم و قابل شرب براي روستائيان

مي طلبد كه با استفاده از سيستم های تصفيه ای كه نياز به فضای كمتر دارند و فاضلاب را تاحد استانداردهای مد نظر تخليه در محيط زيست تصفيه نمايند استفاد شود

آمار روستاهای ايران

جمعيت : جمعيت روستايي هاي كشور حدود 5/21 ميليون نفر است كه 31% جمعيت كشور را تشكيل مي دهد .

وضعيت آب و فاضلاب روستايي

جمعيت تحت پوشش شبكه آب 14.2 ميليون نفر است كه 23% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد. جمعيت تحت پوشش شبكه فاضلاب 92000 نفر است كه 0.724% جمعيت كشور را تشكيل ميدهد.

انواع سيستم هاي تصفيه فاضلاب در اجتماعات

مديريت غير متمركز يا دفع در محل (on site)

مديريت متمركز دور از محل(Out site )

تصفیه فاضلاب به صورت دفع در محل

سپتیک تانک

ایمهاف تانک

صافی شنی

مخازن ذخیره

چاه جذبی

ترانشه های جاذب

سیستم پشته ای و بستر های تراوشی

تصفیه فاضلاب همراه با جمع آوری

سپتیک تانک

ایمهاف تانک

فرآیندهای لجن فعال خصوصا به صورت پیش ساخته

برکه های تثبیت

نیزار (طبیعی ویا مصنوعی)

صافی شنی

انواع تصفیه فاضلاب

- طبیعی :

تصفیه فاضلاب به کمک زمین

تصفیه فاضلاب به کمک گیاهان آبزی شناور و غوطه ور

تصفیه فاضلاب به کمک نیزار طبیعی یا مصنوعی

- تصفیه مصنوعي فاضلاب